• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2439/UBND-XD năm 2014 hướng dẫn xác định tiền lương nhân công trong công trình xây dựng do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Công văn 2439/UBND-XD
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2439/UBND-XD
V/v hướng dẫn xác định tiền lương nhân công trong công trình xây dựng

Cà Mau, ngày 19 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Ngày 08/5/2014, Bộ Xây dựng có Công văn số 907/BXD-KTXD về việc xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng căn cứ Công văn nêu trên hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công đảm bảo đúng quy định.

(Kèm theo Công văn số 907/BXD-KTXD ngày 08/5/2014 của Bộ Xây dựng)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc - Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CVP, PVP UBND tỉnh (Th);
- PXD (V);
- Lưu: VP, 03/5.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Luận

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2439/UBND-XD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Nguyễn Thanh Luận
Ngày ban hành: 19/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2439/UBND-XD

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258947