• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Công văn 2442/TCHQ-GSQL năm 2018 về điều kiện xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô hàng xe ô tô, mô tô nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2442/TCHQ-GSQL
V/v điều kiện xác nhận tờ khai nguồn gc

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 2624/HQHP-PTXNK ngày 28/02/2018 của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng về điều kiện xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô hàng xe ô tô, mô tô nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 37 Luật Hải quan; điểm c khoản 3 Điều 47 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tờ khai hải quan mới phát sinh chỉ được thông quan khi người nộp thuế không còn nợ quá hạn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Vì vậy, để xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với xe phục vụ an ninh, quốc phòng, lô hàng phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Lô hàng xe ô tô, mô tô nhập khẩu đã có văn bản của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xác nhận lô hàng hóa nhập khẩu để phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

(2) Doanh nghiệp nộp đủ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt và các loại thuế khác (nếu có) hoặc đã được tổ chức bảo lãnh tín dụng hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng cam kết bảo lãnh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế cho lô hàng đang đề nghị xác nhận tờ khai nguồn gốc và các lô hàng nhập khẩu trước đó vẫn còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (đ biết);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để th/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

 

 

Điều 37. Thông quan hàng hóa
...
2. Trường hợp người khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa nộp, nộp chưa đủ số thuế phải nộp trong thời hạn quy định thì hàng hóa được thông quan khi được tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp hoặc được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Trường hợp chủ hàng hóa bị xử phạt vi phạm hành chính về hải quan bằng hình thức phạt tiền và hàng hóa đó được phép xuất khẩu, nhập khẩu thì hàng hóa có thể được thông quan nếu đã nộp phạt hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền phải nộp để thực hiện quyết định xử phạt của cơ quan hải quan hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 47. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
...
3. Kho bạc Nhà nước, cơ quan hải quan phối hợp trao đổi thông tin về thu tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt để xác định thứ tự và thu theo đúng thứ tự quy định, cụ thể như sau:
...
c) Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không đúng thứ tự, cơ quan hải quan lập lệnh điều chỉnh số tiền thuế đã thu, gửi Kho bạc Nhà nước để điều chỉnh, đồng thời thông báo cho người nộp thuế biết về số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được điều chỉnh; hoặc yêu cầu người nộp thuế nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ khác theo đúng thứ tự thanh toán. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tờ khai hải quan mới phát sinh chỉ được thông quan khi người nộp thuế không còn nợ quá hạn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2442/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 07/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2442/TCHQ-GSQL

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381736