• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 2443/TCHQ-TXNK năm 2015 về kiểm tra việc nợ thuế của doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh gắn liền với tạm ngừng hoạt động của dự án do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2443/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2443/TCHQ-TXNK
V/v kiểm tra việc nợ thuế của DN tạm ngừng kinh doanh gắn liền với tạm ngừng hoạt động của dự án

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 25/02/2015, Tổng cc Hải quan nhận được công văn số 953/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân thành ph Hồ Chí Minh về việc tạm ngừng kinh doanh gắn liền với tạm ngừng hoạt động dự án của Công ty TNHH J & Group Vina trong thời gian từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015. Để đảm bảo việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của Công ty trước khi tạm ngừng kinh doanh, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:

Trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty TNHH J & Group Vina. Trường hợp xác định Công ty TNHH J & Group Vina còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thng kế toán thuế tập trung và các trường hợp không phản ánh trên hệ thống kế toán thuế tập trung liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì yêu cầu Công ty phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế còn nợ tại đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2443/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 23/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2443/TCHQ-TXNK

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269339