• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2443/TCT-DNL năm 2015 về cấp mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2443/TCT-DNL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2443/TCT-DNL
V/v: cấp mã số thuế.

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 

Trả lời công văn số 3471/VNPT-TCKT ngày 18/6/2015 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) về đề nghị cấp mã số thuế đối với Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT-NET) và các đơn vị trực thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 1124/TCT-KK ngày 18/3/2008 hướng dẫn VNPT về việc đăng ký mã số thuế và công văn số 1273/TCT-DNL ngày 22/4/2013 hướng dẫn kê khai và nộp thuế GTGT đối với các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc VNPT. Theo đó, các đơn vị trực thuộc cấp 1 hạch toán phụ thuộc VNPT sử dụng mã số thuế 10 số, đơn vị trực thuộc cấp 2 sử dụng mã số thuế 13 số, cụ thể: Viễn thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng mã số thuế 10 số, các đơn vị trực thuộc viễn thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng mã số thuế 13 số; các công ty thuộc VNPT như Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN), Công ty viễn thông quốc tế (VTI), Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC), Công ty phần mềm và truyền thông (VASC), Công ty dịch vụ viễn thông (VNP)... (gọi chung là Công ty dọc) sử dụng mã số thuế 10 số, các trung tâm trực thuộc Công ty dọc sử dụng mã số thuế 13 số theo mã số thuế 10 số của Công ty dọc.

Theo báo cáo của Tập đoàn VNPT, thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng chính phủ, Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT ban hành Quyết định số 86/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB ngày 8/3/2015 thành lập Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT-NET). Theo đó:

- VNPT - NET là đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc VNPT, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại một số đơn vị trực thuộc cấp 1 hạch toán phụ thuộc Tập đoàn VNPT.

- VNPT- NET có các đơn vị kinh tế trực thuộc hạch toán phụ thuộc có con dấu riêng, được đăng ký kinh doanh và mở tài khoản tại ngân hàng thương mại để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại Mục 4, Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2012 hướng dẫn về đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp thì VNPT-NET và các đơn vị kinh tế trực thuộc hạch toán phụ thuộc VNPT- NET phải thực hiện đăng ký mã số thuế mới.

Căn cứ mô hình tổ chức của VNPT, để phù hợp với nguyên tắc cấp mã số thuế đối với các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc Tập đoàn VNPT trước đây, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

- Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT-NET) được cấp mã số thuế 10 số.

- Các đơn vị trực thuộc VNPT-NET được cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế 10 số của Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT-NET).

Việc phối hợp giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho VNPT-NET và các đơn vị trực thuộc giữa phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố và cơ quan thuế thực hiện theo quy trình luân chuyển hồ sơ bằng giấy.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế các tỉnh, thành phố và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Công nghệ thông tin;
- Vụ Kê khai và kế toán thuế;
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2443/TCT-DNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2443/TCT-DNL

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279570