• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2452/GSQL-GQ1 năm 2017 về nhập khẩu hàng hóa có tên trên vận đơn là xỉ quặng đồng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2452/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2452/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 1158/HQBĐ-NV ngày 27/9/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa có tên trên vận đơn là xquặng đồng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 điều 29 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

“5. Trường hợp bằng các máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện có tại Chi cục Hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa không đủ cơ sở đ xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan về tên hàng, mã số, chủng loại, chất lượng, khối lượng, trọng lượng thì yêu cầu các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan hải quan thực hiện việc phân tích phân loại hoặc giám định đ xác định các nội dung trên.

Trường hợp cơ quan hải quan không đủ điều kiện để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan thì cơ quan hải quan trưng cầu giám định của tổ chức giám định theo quy định của pháp luật và căn cứ kết quả giám định đ quyết định việc thông quan hàng hóa.”

Như vậy, trường hợp cơ quan hải quan không đủ điều kiện để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Định trưng cầu giám định của tổ chức giám định theo quy định của pháp luật để xác định chính xác tên hàng, mã số. Trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu là phế liệu thì căn cứ danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng để xác định có được nhập khẩu hay không và xử lý vi phạm, tịch thu hoặc tái xuất theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Định biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Cục Kiểm định Hải quan (để p/hợp);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Điều 29. Kiểm tra thực tế hàng hóa
...
5. Trường hợp bằng các máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện có tại Chi cục Hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa không đủ cơ sở để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan về tên hàng, mã số, chủng loại, chất lượng, khối lượng, trọng lượng thì yêu cầu các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan hải quan thực hiện việc phân tích phân loại hoặc giám định để xác định các nội dung trên.

Trường hợp cơ quan hải quan không đủ điều kiện để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan thì cơ quan hải quan trưng cầu giám định của tổ chức giám định theo quy định của pháp luật và căn cứ kết quả giám định để quyết định việc thông quan hàng hóa.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2452/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 11/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2452/GSQL-GQ1

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364717