• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Nhãn hàng hóa

 

Công văn 2457/TCHQ-GSQL năm 2020 kiến nghị của Eurocham về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2457/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2457/TCHQ-GSQL
V/v kiến nghị của Eurocham về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 2651/VPCP-KGVX ngày 06/4/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản số 0903/2020/OOG/EUC ngày 09/3/2020 của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu (Eurocham) phản ánh vướng mắc liên quan đến việc cơ quan hải quan yêu cầu hàng hóa nhập khẩu phải ghi đầy đủ thông tin bắt buộc tại thời điểm thông quan. Về nội dung này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở báo cáo khó khăn, vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp liên quan đến nội dung ghi các thông tin bắt buộc trên nhãn hàng hóa nhập khẩu và vấn đề xử phạt vi phạm hành chính, căn cứ quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, ngày 11/3/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1512/TCHQ-PC hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

Trường hợp trên nhãn gốc không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP , cơ quan hải quan không xử phạt.

Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn tại điểm d.2.6 mục 1.1 phần III.1 công văn số 5189/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019; gạch đầu dòng thứ 2 công văn số 763/TCHQ-PC ngày 11/2/2020.”

Như vậy, vướng mắc do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam phản ánh đã được giải quyết. Nội dung này, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Quý Hiệp hội biết và trân trọng cảm ơn s phối hợp công tác của Quý Hiệp hội trong suốt thời gian vừa qua./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/c)

- Lưu: VT, GSQL (3 b
ản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

III. Kiểm tra, giám sát và kiểm soát xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Trên cơ sở thông tin về doanh nghiệp, mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có rủi ro cao về gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp, tiêu chí phân luồng trên hệ thống và các thông tin khác, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát và kiểm soát xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015, quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan; ngoài ra cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các nội dung sau:

1. Chi cục Hải quan làm thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu

1.1. Đối với hàng hóa nhập khẩu:
...

d) Xử lý kết quả kiểm tra:
...

d.2) Đối với trường hợp kiểm tra thực tế hàng hóa
...

d.2.6) Trường hợp trên nhãn hàng hóa nhập khẩu không ghi đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP thì thực hiện xử phạt theo quy định, đồng thời chuyển thông tin cho Tổng cục quản lý thị trường để kiểm tra, giám sát việc dán nhãn phụ trước khi lưu thông;

* Điểm này bị thay thế bởi Công văn 1512/TCHQ-PC năm 2020

Tiếp theo Công văn số 5189/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp ... Tổng cục Hải quan thống nhất thực hiện như sau:

Trường hợp trên nhãn gốc không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, cơ quan Hải quan không xử phạt.

Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn tại điểm d.2.6 mục 1.1 phần III.1 Công văn số 5189/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2457/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 17/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2457/TCHQ-GSQL

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442266