• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 2458/TCHQ-GSQL năm 2015 hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng là lốp, lốp cao su đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2458/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2458/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng là lốp, lốp cao su đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Duyên Hải
(Đ/c: 16B Nguyễn Thái Học, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội).

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11/Cty-TCKT ngày 08/01/2015 của Công ty Duyên Hải (gửi kèm) về việc hướng dẫn mua lốp ô tô đã qua sử dụng tại cảng Đà Nẵng và cảng TP. Hồ Chí Minh, công văn số 190/HQHCM-GSQL ngày 21/01/2015, công văn số 510/HQHCM-GSQL ngày 02/3/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý các lô hàng tồn đọng khai trên manifest là lốp, lốp cao su đã qua sử dụng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với các lô hàng đã xác lập quyền sở hữu Nhà nước:

Căn cứ ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 724/VPCP-KTTH ngày 27/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Quốc phòng đề nghị mua gom lốp ô tô đã qua sử dụng tồn lưu tại cảng, cửa khẩu;

Căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương tại tiết (i) điểm 1 công văn số 2289/BCT-XNK ngày 24/3/2014 về việc rà soát giấy phép tạm nhập tái xuất lốp xe ô tô đã qua sử dụng;

Nhằm tạo điều kiện cho Doanh nghiệp được mua gom lốp, lốp cao su đã qua sử dụng để giải phóng hàng hóa tồn đọng tại cửa khẩu cảng biển, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty Duyên Hải được mua những lô hàng khai trên manifest là lốp, lốp cao su đã qua sử dụng mà Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã xác lập quyền sở hữu Nhà nước.

Về thủ tục mua: căn cứ khoản 3, Khoản 5, Khoản 7 Điều 11 Thông tư 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 hoặc điểm a, khoản 3, Khoản 5, Khoản 6 Điều 15 Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty Duyên Hải thực hiện các thủ tục mua hàng theo quy định khi Công ty có văn bản đề nghị.

2. Đối với các lô hàng chưa xác lập quyền sở hữu Nhà nước:Sau khi Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thành lập Hội đồng xử lý, xác lập quyền sở hữu Nhà nước, thực hiện bán trực tiếp cho Công ty Duyên Hải theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên.

3. Đề nghị Công ty Duyên Hải liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn các thủ tục mua hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Quý đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 11. Thực hiện xử lý hàng hóa tồn đọng

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định phương án xử lý hàng hóa tồn đọng, Hội đồng phải hoàn thành việc thực hiện xử lý theo quy định sau đây:
...
3. Đối với hàng hóa bán trực tiếp (không thông qua đấu giá):

Trên cơ sở giá trị hàng hóa được xác định, Hội đồng niêm yết thông tin về việc bán hàng hóa tại trụ sở Chi cục Hải quan và Cục Hải quan trong thời hạn 03 ngày. Trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân đăng ký mua thì tổ chức bốc thăm giữa các tổ chức, cá nhân để xác định người được mua hàng hóa. Việc bốc thăm để xác định người mua được hàng hóa phải do Hội đồng thực hiện dưới sự chứng kiến của những người đăng ký mua hàng hóa; người đăng ký mua không tham dự bốc thăm sẽ bị mất quyền mua hàng hóa. Việc bốc thăm để xác định người mua được hàng hóa phải được lập thành biên bản, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng và đại diện người đăng ký mua hàng hóa. Hội đồng xử lý hàng hóa chịu trách nhiệm về tính công khai, minh bạch của việc bốc thăm lựa chọn người được mua hàng hóa.

Việc bán hàng hóa phải được lập thành Hợp đồng mua bán hàng hóa tồn đọng. Nội dung chủ yếu của Hợp đồng gồm: căn cứ thực hiện bán; thời gian, địa điểm bán; người bán; tên, chủng loại, số lượng, hiện trạng của hàng hóa tại thời điểm bán; đơn giá bán, giá trị thanh toán; người mua và các nội dung khác có liên quan.
...
5. Người mua được hàng hóa quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này có trách nhiệm thanh toán tiền mua hàng hóa cho Hội đồng, không phải làm thủ tục nhập khẩu, không phải nộp các loại thuế và lệ phí liên quan đến nhập khẩu.
...
7. Sau khi người mua hàng hóa tồn đọng quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này thanh toán và đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan, Hội đồng có trách nhiệm cung cấp bộ chứng từ cho người mua, gồm:

a) Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước theo Mẫu số 01/TSSQ-3L.04 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2004/QĐ-BTC ngày 09/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: 01 bản chính;

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa tồn đọng (trong trường hợp bán trực tiếp) hoặc Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (trong trường hợp bán đấu giá): 01 bản chính;

c) Phiếu xuất kho của Doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi: 01 bản chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 15. Thực hiện phương án xử lý hàng hóa tồn đọng

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định phương án xử lý hàng hóa tồn đọng, Hội đồng phải hoàn thành việc thực hiện xử lý theo quy định sau đây:
...
3. Đối với hàng hóa bán trực tiếp (không thông qua đấu giá):

a) Trên cơ sở giá trị hàng hóa do Hội đồng xử lý xác định theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư này (đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định), Hội đồng niêm yết thông tin về việc bán hàng hóa tại trụ sở Chi cục Hải quan và Cục Hải quan trong thời hạn 03 ngày. Trường hợp chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua thì bán cho tổ chức hoặc cá nhân đó. Trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân đăng ký mua thì tổ chức bốc thăm giữa các tổ chức, cá nhân để xác định người được mua hàng hóa. Việc bốc thăm để xác định người mua được hàng hóa phải do Hội đồng thực hiện dưới sự chứng kiến của những người đăng ký mua hàng hóa; người đăng ký mua không tham dự bốc thăm sẽ bị mất quyền mua hàng hóa. Việc bốc thăm để xác định người mua được hàng hóa phải được lập thành biên bản theo Mẫu số 04-BBBT ban hành kèm Thông tư này, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng và đại diện người đăng ký mua hàng hóa. Hội đồng xử lý hàng hóa chịu trách nhiệm về tính công khai, minh bạch của việc bốc thăm lựa chọn người được mua hàng hóa.
...
5. Người mua được hàng hóa quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này có trách nhiệm thanh toán tiền mua hàng hóa cho Hội đồng, không phải làm thủ tục nhập khẩu, không phải nộp các loại thuế và lệ phí liên quan đến nhập khẩu.

6. Khi người mua hàng hóa tồn đọng quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này thanh toán và đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan, Hội đồng có trách nhiệm cung cấp bộ chứng từ cho người mua, gồm:

a) Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước theo Mẫu số 01/TSSQ-3L.04 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2004/QĐ-BTC ngày 09/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: 01 bản chính;

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa tồn đọng (trong trường hợp bán trực tiếp) hoặc Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (trong trường hợp bán đấu giá): 01 bản chính;

c) Phiếu xuất kho của đơn vị được giao lưu giữ, bảo quản hàng hóa: 01 bản chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2458/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2458/TCHQ-GSQL

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269128