• Lưu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12
 

Công văn 246/TTKQH-TH năm 2016 chuẩn bị phiên họp thứ 50 khóa XIII và phiên họp thứ 2, thứ 3 khóa XIV của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Tải về Công văn 246/TTKQH-TH
Bản Tiếng Việt

QUỐC HỘI KHÓA XIII
TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/TTKQH-TH
V/v chuẩn bị phiên họp thứ 50 khóa XIII và phiên họp thứ 2, thứ 3 khóa XIV của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- Tổng Kiểm toán Nhà nước;
- Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;
- Lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

 

Tổng thư ký Quốc hội trân trọng gửi tới đồng chí chương trình phiên họp thứ 50 (từ ngày 11 đến ngày 13-7-2016), phiên họp thứ nhất (ngày 23-7-2016), phiên họp thứ 2 (từ ngày 15 đến ngày 18-8-2016) và phiên họp thứ 3 (từ ngày 12 đến 16-9-2016) của Ủy ban thường vụ Quốc hội (xin gửi kèm theo).

Thừa ủy quyền Chủ tịch Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội đề nghị đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ phân công các cơ quan chuẩn bị và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm của Chính phủ; đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội những nội dung thuộc trách nhiệm của mình.

Tài liệu phục vụ phiên họp (trừ phiên họp thứ nhất theo tài liệu kỳ họp), mỗi loại 100 bản, đề nghị gửi đến Văn phòng Quốc hội (qua Phòng Văn thư, Vụ Hành chính - Phòng B1.A3, Nhà Quốc hội, Đường Độc lập, quận Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 4-7-2016 đối với phiên họp thứ 50, trước ngày 08-8-2016 đối với phiên họp thứ 2; trước ngày 05-9-2016 đối với phiên họp thứ 3; riêng tài liệu phục vụ phiên họp của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đề nghị cung cấp theo yêu cầu của Hội đồng, Ủy ban.

(Đề nghị gửi kèm tệp (file) điện tử các tài liệu trên, trừ tài liệu mật, đến địa chỉ: Phòng văn thư, Vụ hành chính, email: vanthuvpqh@qh.gov.vn và Trung tâm tin học, email: tinhocvpqh@qh.gov.vn để lập cơ sở dữ liệu điện tử tài liệu phục vụ phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các thành viên UBTVQH (để b/c);
- Lãnh đạo VPQH;
- Trợ lý và thư ký CTQH, các PCTQH;
- Các Vụ: III, TH, PL (VPCP);
- Các Vụ, cục, đơn vị trong VPQH;
- Lưu HC, TH;
- Số e-pas: 41827

TỔNG THƯ KÝ
Nguyễn Hạnh Phúc

 

PHIÊN HỌP THỨ 50

(Từ ngày 11 đến ngày 13/7/2016)

1. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

2. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

3. Cho ý kiến về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

4. Cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2017.

5. Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017 và dự kiến Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

6. Cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Đà Nẵng.

 

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT, KHÓA XIV

(Ngày 23/7/2016)

1. Xem xét, quyết định số lượng và phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và các Ủy viên của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Tổng thư ký Quốc hội.

 

PHIÊN HỌP THỨ 2

(Từ ngày 15 đến ngày 18/8/2016)

1. Đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

2. Cho ý kiến về các dự án: Luật cảnh vệ; Luật Công an xã; Luật quy hoạch.

3. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

4. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi Tiết một số Điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (thay thế Nghị quyết số 387/2003/NQ- UBTVQH11).

6. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên.

 

PHIÊN HỌP THỨ 3

(Từ ngày 12 đến ngày 16/9/2016)

1. Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án: Luật về hội; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản.

2. Cho ý kiến về các dự án: Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật quản lý ngoại thương; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật thủy lợi; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật du lịch (sửa đổi); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật đường sắt (sửa đổi);

3. Cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng.

4. Cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề Việc thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

5. Cho ý kiến về Pháp lệnh giống cây trồng (sửa đổi); Pháp lệnh giống vật nuôi (sửa đổi).

6. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về chế độ và các Điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Quốc hội.

7. Cho ý kiến về dự thảo Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

8. Thông qua Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

7. Cho ý kiến về dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

8. Cho ý kiến về việc ban hành Hướng dẫn việc thành lập các tiểu ban của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 246/TTKQH-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Ngày ban hành: 24/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Nội dung chuẩn bị phiên họp thứ 50 khóa XIII của Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm:

 • Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.
 • Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
 • Cho ý kiến về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.
 • Cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2017.
 • Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017 và dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.
 • Cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Đà Nẵng.

Công văn 246/TTKQH-TH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/6/2016.

Từ khóa: Công văn 246/TTKQH-TH

199

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316118