• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch đô thị


 

Công văn 2470/VPCP-CN năm 2019 về lập quy hoạch, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2470/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2470/VPCP-CN
V/v lập quy hoạch, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại văn bản số 102/UBND-KT ngày 07 tháng 01 năm 2019, ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 356/BXD-QHKT ngày 27 tháng 02 năm 2019 về lập quy hoạch, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng hướng dẫn và thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định trong quá trình lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TNMT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa (15).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2470/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 28/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2470/VPCP-CN

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410443