• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 2472/GSQL-GQ2 năm 2017 về thông báo văn bản hướng dẫn áp dụng thuế suất 0% trong quá trình kiểm tra hoàn thuế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 2472/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2472/GSQL-GQ2
V/v thông báo văn bản hướng dẫn

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH SRTECH.
(Khu B, KCN Sông Công, P. Bách Quang, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 05/CV-SRTECH ngày 02/10/2017 của Công ty TNHH SRTECH về vướng mắc điều kiện áp dụng thuế suất 0% trong quá trình kiểm tra hoàn thuế, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với vướng mắc nêu tại công văn dẫn trên của Công ty đã được Tổng cục Thuế trả lời, hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 4415/TCT-CS ngày 28/09/2017 (đính kèm). Vì vậy đề nghị Công ty liên hệ Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH SRTECH biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục thuế (để biết);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2472/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 13/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2472/GSQL-GQ2

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364741