• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 2474/TCHQ-GSQL năm 2015 hướng dẫn thực hiện công văn 1116/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2474/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2474/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thực hiện công văn số 1116/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng công ty XDCT giao thông 1- Công ty cổ phần

Trả lời công văn số 0165/TCT-KT-VTTB ngày 26/02/2015 của Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty cổ phần về việc ghi tại trích yếu, tiếp theo công văn số 1116/TCHQ-GSQL ngày 06/02/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xuất khẩu vật liệu xây dựng phục vụ xây dựng cầu Long Bình:

Căn cứ Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thì chỉ có cát trắng, cát nghiền, cát nhiễm mặn và cát vàng làm khuôn đúc, lọc nước đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định thì được phép xuất khẩu. Đối với đá xây dựng xuất khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn và được khai thác từ các mỏ không thuộc các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Căn cứ Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BXD thì đã xây dựng thuộc các mỏ tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ không được phép xuất khẩu.

Theo Khoản 1 Điều 4 thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký kết ngày 27/12/2013 thì hai bên nhất trí cho phép tạm nhập khẩu và miễn thuế từ bất kỳ loại thuế xuất nhập khẩu và các khoản thu đối với máy móc, phương tiện, thiết bị, vật liệu, nhiên liệu phục vụ cho việc xây dựng cầu Long Bình - Chrey Thom. Theo nội dung thỏa thuận này thì hai bên chỉ cho phép tạm nhập khẩu, không có nội dung cho phép xuất khẩu.

Như vậy, theo Tổng cục Hải quan thì mặt hàng cát, đá xây dựng xuất khẩu phục vụ việc xây dựng cầu Long Bình - Chrey Thom phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BXD dẫn trên.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc thực hiện pháp luật đúng quy định, đề nghị Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Công ty cổ phần liên hệ với Bộ Xây dựng để làm rõ các nội dung vướng mắc của Tổng công ty nêu tại công văn số 0165/TCT-KT-VTTB dẫn trên.

2. Về chính sách thuế đối với nhiên liệu là xăng, dầu... xuất khẩu phục vụ thi công xây dựng cầu Long Bình:

Đề nghị công ty thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 335/TCHQ-GSQL ngày 13/01/2014.

Tổng cục Hải quan trả lời Tổng công ty XDCTGT1 - CTCP để biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2474/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2474/TCHQ-GSQL

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269205