• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 248/BXD-KTXD năm 2018 về chi phí tư vấn thiết kế nội thất Dự án thành phần 2, thuộc Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 248/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/BXD-KTXD
V/v chi phí tư vấn thiết kế nội thất Dự án thành phần 2, thuộc Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 13277/VPCP-KHTC ngày 13/12/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định dự toán chi phí tư vấn thiết kế nội thất Dự án thành phần 2 – Tòa nhà làm việc của Văn phòng Chính phủ, thuộc Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án thành phần 2 - Tòa nhà làm việc của Văn phòng Chính phủ, thuộc Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ được phê duyệt tại Quyết định số 1190/QĐ-VPCP ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Như vậy, việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và các văn bản khác có liên quan.

Dự án thành phần 2 - Tòa nhà làm việc của Văn phòng Chính phủ, thuộc Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ có yêu cầu nhiệm vụ thiết kế nội thất. Chi phí thiết kế nội thất được xác định bằng cách lập dự toán với cơ cấu khoản mục chi phí, định mức tỷ lệ phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD. Báo cáo kết quả thẩm tra dự toán số 27/BC-CCRC ngày 27/10/2017 của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn xây dựng – Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng cần loại trừ chi phí đi lại; chi phí điện thoại, internet; chi phí ăn ca để tránh trùng lặp chi phí do đã tính trong khoản mục chi phí quản lý.

Chủ đầu tư căn cứ ý kiến nêu trên, yêu cầu, nội dung cụ thể của công việc tư vấn để rà soát nội dung chi phí, đảm bảo không trùng lặp chi phí với chi phí trong nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình và triển khai các bước tiếp theo để áp dụng.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ căn cứ ý kiến nêu trên chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 248/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 05/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 248/BXD-KTXD

304

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374809