• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Chính sách tinh giản biên chế

Công văn 2488/BTP-TCCB năm 2019 về rà soát đối tượng tinh giản biên chế do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 2488/BTP-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2488/BTP-TCCB
V/v rà soát đối tượng tinh giản biên chế

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ), Bộ Tư pháp đề nghị các đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau:

- Kiểm tra, rà soát, báo cáo về các trường hợp công chức, viên chức theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ có: (i) 02 năm liên tiếp (năm 2017 và năm 2018) được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc (ii) Có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc (iii) 01 năm hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ.

- Nếu đơn vị có các trường hợp nêu trên, đề nghị thực hiện việc bố trí vị trí việc làm khác phù hợp với năng lực của công chức, viên chức hoặc có ý kiến đề xuất Bộ Tư pháp thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.

Báo cáo của các đơn vị về các nội dung nêu trên đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 09/7/2019 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);

- Lưu: VT, CB1.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Quang Thái

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2488/BTP-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Quang Thái
Ngày ban hành: 05/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2488/BTP-TCCB

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
418347