• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 249/BXD-KTXD năm 2018 về áp dụng suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 249/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/BXD-KTXD
V/v: Áp dụng suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 11737/UBND-XDNĐ ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố để xác định tổng mức đầu tư dự án xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Suất vốn đầu tư là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình giai đoạn chuẩn bị dự án và vận dụng trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị thực tế của tài sản là sản phẩm xây dựng cơ bản khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo hướng dẫn của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Suất vốn đầu tư được xác định cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với công nghệ thi công trung bình tiên tiến. Khi sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố, cần căn cứ vào loại, cấp công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, công năng sử dụng, khu vực đầu tư xây dựng công trình, thời điểm lập tổng mức đầu tư, các hướng dẫn cụ thể và các chi phí khác phù hợp với yêu cầu cụ thể của dự án để bổ sung, điều chỉnh, quy đổi cho phù hợp.

2. Việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Theo đó, tổng mức đầu tư xây dựng công trình được xác định phù hợp với thời điểm lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Như vậy, nếu xác định tổng mức đầu tư của dự án tại thời điểm hiện nay thì sử dụng suất vốn đầu tư được công bố tại thời điểm gần nhất trước thời điểm xác định tổng mức đầu tư và điều chỉnh, quy đổi cho phù hợp (bằng chỉ số giá xây dựng được công bố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hoặc bằng kinh nghiệm/phương pháp chuyên gia).

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa căn cứ ý kiến nêu trên nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 249/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 05/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 249/BXD-KTXD

4.857

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374810