• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 249/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 249/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 0697/HQBRVT-GSQL đề ngày 16/3/2015 của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D số ID2015-0053271 do Thái Lan phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Quy định của Hiệp định thương mại tự do Asean được nội luật hóa tại Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/10/2010 và 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 của Bộ Công Thương thì:

“Cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu phải chấp nhận C/O trong trường hợp hóa đơn bán hàng được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba không phải Nước thành viên hoặc bởi một nhà xuất khẩu ASEAN đại diện cho công ty đó miễn hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ nêu tại Phụ lục 1”.

2. Cách hiểu về hóa đơn bên thứ 3:

Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 4573/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2009 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong trường hợp này, hóa đơn bán hàng do United Marine and Trading Company Limited, đại diện cho Gypsum House Co. Ltd, có cùng trụ sở tại Thái Lan, phát hành cho Công ty CP kỹ thuật ứng dụng quốc tế cũng được hiểu hóa đơn bên thứ ba phát hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 249/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 249/GSQL-TH

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269656