• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 25/GSQL-GQ2 năm 2015 sử dụng dấu trên bản Thông báo hoàn thành thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 25/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 25/GSQL-GQ2
V/v sử dụng dấu trên bản Thông báo hoàn thành thủ tục XNKTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 2030/HQBC-NV ngày 15/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phản ánh vướng mắc liên quan đến việc sử dụng dấu trên bản Thông báo về việc làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 30/12/2014, Tổng cục Hải quan có công văn số 15422/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. Theo đó, tại điểm 2 công văn hướng dẫn cụ thể việc thực hiện thông báo hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ độc lập với quy trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh vẫn thực hiện việc hoàn thành thông báo theo mẫu số 29/TBXNKTC/2013 ban hành kèm theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC và mẫu số 01/TBXNKTC kèm theo công văn số 14397/BTC-TCHQ có đầy đủ dấu của Chi cục theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 07/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 25/GSQL-GQ2

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262641