• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Công văn 2504/TCHQ-GSQL năm 2018 về thực hiện quyết toán đối với cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2504/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện quyết toán đối với cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1007/HQQN-GSQL ngày 18/4/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc báo cáo vưng mắc khi thực hiện quyết toán đối với hàng đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế, về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ động rà soát về kế hoạch kiểm tra, thanh tra, trường hợp phát hiện có sự chồng chéo về đối tượng kiểm tra thực hiện theo công văn số 1597/TCHQ-TTr ngày 14/3/2017 về việc thanh tra, kiểm tra tài chính, thuế đối với doanh nghiệp của Tổng cục Hải quan. Theo đó thứ tự ưu tiên trước các trường hợp thanh tra, kiểm tra thực hiện theo điểm 3 Công văn số 9261/TCHQ-TTr ngày 27/9/2017 của Tổng cục Hải quan.

Ngoài ra, để đảm bảo việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh rà soát các nội dung kiểm tra của kế hoạch thanh tra, kiểm tra được ưu tiên kiểm tra trước. Nếu trong nội dung kiểm tra không có việc kiểm tra báo cáo quyết toán thì bổ sung thêm nội dung kiểm tra báo cáo quyết toán hoặc phối hợp với đoàn thanh tra, kiểm tra ưu tiên để thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán (nếu cần).

2. Về pháp nhân và chủ thể kiểm tra báo cáo quyết toán

Tại Điều 84 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân. Người đứng đầu chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền”. Do vậy, mặc dù Chi nhánh Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Móng Cái là Chi nhánh hạch toán độc lập, tuy nhiên Chi nhánh không phải là pháp nhân. Vì vậy, chủ thể kiểm tra báo cáo quyết toán phải là Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Móng Cái.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

 

Điều 84. Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân

1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

3. Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi do pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích của pháp nhân.

4. Việc thành lập, chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân phải được đăng ký theo quy định của pháp luật và công bố công khai.

5. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.

6. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2504/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2504/TCHQ-GSQL

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381740