• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dự án ODA


 

Công văn 2504/TCT-CS năm 2013 về chính sách thuế đối với dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2504/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2504/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế đối với dự án ODA.

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1020/CT-THNVDT ngày 22/3/2013 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về chính sách thuế đối với dự án ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3 Mục I Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 và Điểm 3 Mục V Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì trường hợp tại điều ước quốc tế (kể cả điều ước quốc tế về ODA) mà Chính phủ Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về thuế liên quan đến việc thực hiện một dự án ODA cụ thể, khác với hướng dẫn tại các Thông tư nêu trên thì việc áp dụng chính sách thuế đối với dự án ODA đó thực hiện theo các điều ước quốc tế đã ký kết.

Tại Khoản 3 Điều 18 Chương III Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định:

"3. Trường hợp tại Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về việc nộp thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài khác với các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó".

Dự án đầu tư xây dựng 45 cầu giao thông nông thôn thuộc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên là dự án ODA không hoàn lại do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 415/QĐ-GTVT ngày 7/2/2002 và được điều chỉnh tại Quyết định số 1458/QĐ-BGTVT ngày 22/6/2012 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo nội dung Điều 1 Quyết định số 116/2012/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng thì Công ty Tekken Corporation, pháp nhân Nhật Bản là nhà thầu chính thực hiện dự án nêu trên.

Tại Khoản 1 Điều 3 Thỏa thuận viện trợ số 1161520 ký ngày 8/5/2012 giữa Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng cầu giao thông nông thôn các tỉnh khu vực miền trung Việt Nam (hồ sơ kèm theo công văn số 1020/CT-THNVDT nêu trên) quy định về việc sử dụng khoản viện trợ như sau:

"(1) Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam phải sử dụng khoản viện trợ đúng mục đích và chỉ dùng để mua các vật tư hàng hóa liên quan của Nhật Bản hoặc Việt Nam cũng như thuê các dịch vụ từ tổ chức cá nhân Nhật Bản hoặc Việt Nam cần thiết cho việc thực hiện dự án…

(a) Hàng hóa và dịch vụ cần thiết cho việc xây dựng cầu Tầm Ngân ở tỉnh Ninh Thuận, cầu Ngòi Ngàn ở tỉnh Khánh Hòa, cầu Ea Soup và cầu Krông Kma ở tỉnh Đăk Lăk (sau đây gọi tắt là các công trình); và

(b) Dịch vụ cần thiết cho việc vận chuyển các vật tư hàng hóa đề cập tại khoản (a) đến các cửa khẩu ở Việt Nam và vận chuyển trong nội địa Việt Nam".

Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 10 Thỏa thuận viện trợ số 1161520 nêu trên quy định về nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam như sau:

"d) Đảm bảo các hàng hóa và dịch vụ nêu tại Điều 3 được miễn các loại phí cảng vụ, thuế trong nước và các loại thuế tài chính khác của nước Việt Nam;".

Nội dung tại Thỏa thuận viện trợ số 1161520 nêu trên không quy định về việc miễn thuế TNDN cho nhà thầu chính, nhà thầu phụ là pháp nhân Nhật Bản thực hiện dự án xây dựng cầu giao thông nông thôn các tỉnh khu vực miền Trung (giai đoạn 3).

Căn cứ các nội dung trên thì Công ty Tekken Corporation là nhà thầu chính và các nhà thầu phụ (pháp nhân Nhật Bản) thực hiện Dự án xây dựng cầu giao thông các tỉnh khu vực miền Trung (giai đoạn 3) phải thực hiện khai, nộp thuế TNDN theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLN&TCĐN;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

I. CÁC QUI ĐỊNH CHUNG
...
3. Trường hợp tại điều ước quốc tế (kể cả điều ước quốc tế về ODA) mà Chính phủ Việt Nam ký kết hoặc tham gia có qui định về thuế liên quan đến việc thực hiện một dự án ODA cụ thể, mà các quy định về thuế khác với hướng dẫn tại Thông tư này, thì việc áp dụng chính sách thuế đối với dự án ODA đó thực hiện theo các điều ước quốc tế đã ký kết.

Trong quá trình dự thảo, đàm phán điều ước quốc tế khung về ODA hoặc điều ước quốc tế cụ thể về ODA có các qui định về thuế trái với qui định hiện hành thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan chủ trì đàm phán phải lấy ý kiến của Bộ Tài chính bằng văn bản trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ký kết với nhà tài trợ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Hiệu lực thi hành
...
3. Trường hợp tại Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về việc nộp thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài khác với các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh phản ánh về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời./.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
...
3. Thực hiện các điều ước quốc tế:

Trường hợp tại điều ước quốc tế (kể cả điều ước quốc tế về ODA) mà Chính phủ Việt Nam ký kết hoặc tham gia có qui định về thuế liên quan đến việc thực hiện một dự án ODA cụ thể, khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì việc áp dụng chính sách thuế đối với dự án ODA đó thực hiện theo các điều ước quốc tế đã ký kết.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2504/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2504/TCT-CS

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210025