• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2510/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2510/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2510/VPCP-KTTH
V/v: triển khai thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Ban Kinh tế Trung ương.

Xét đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương tại Công văn số 872-CV/BKTTW ngày 08 tháng 4 năm 2014 về việc xin ý kiến triển khai thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương tại Công văn số 872-CV/BKTTW nêu trên.

2. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ký quyết định thành lập Tổ biên tập giúp việc và chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc cần thiết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Kinh tế Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). LT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2510/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 14/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2510/VPCP-KTTH

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226248