• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Xử lý nước thải

 

Công văn 2514/BTC-TCT năm 2015 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định phục vụ kinh doanh xử lý nước thải khu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 2514/BTC-TCT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2514/BTC-TCT
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ phục vụ kinh doanh xử lý nước thải khu công nghiệp.

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 4569/CT-KTI ngày 08/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với tài sản cố định (TSCĐ) đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải trong khu công nghiệp trước ngày Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành.

Về vấn đề này, căn cứ Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 01/VPCP-KTTH ngày 05/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc khấu trừ thuế GTGT của TSCĐ phục vụ xử lý nước thải khu công nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

- Trường hợp trước ngày 01/01/2014, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xử lý nước thải trong khu công nghiệp có mua sắm TSCĐ đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải và đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Trường hợp qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải trong khu công nghiệp trước ngày 01/01/2014, đã lập biên bản nhưng chưa ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế hoặc đang trong thời hạn giải quyết khiếu nại về thuế khi Công văn này được ban hành thì cơ quan thuế không thực hiện truy thu, thu hồi tiền hoàn thuế GTGT và không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với doanh nghiệp vi phạm theo hướng dẫn tại Công văn này.

- Từ ngày 01/01/2014, việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ đầu tư, sử dụng cho hoạt động xử lý nước thải trong khu công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Văn phòng chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCT (VT, KTNB (2b));

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh
Tuấn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2514/BTC-TCT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2514/BTC-TCT

268

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266654