• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Kinh doanh hàng miễn thuế

 

Công văn 252/GSQL-TH năm 2018 về vướng mắc thực hiện Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 252/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/GSQL-TH
V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Cần Thơ.

Trả lời công văn số 123/HQCT-NV ngày 17/1/2017 của Cục Hải quan TP.Cần Thơ về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 3, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Mục II công văn số 4164/TCHQ-GSQL ngày 23/6/2017 của Tổng cục Hải quan; trường hợp kho của Tổng công ty Phát Điện 2 ngoài lưu trữ dầu mua của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để phục vụ sản xuất điện, còn lưu trữ hàng nhập khẩu chưa thông quan của các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối khác thì các kho này chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP .

Đề nghị Cục Hải quan TP.Cần Thơ căn cứ Điều 23 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, văn bản số 4164/TCHQ-GSQL hướng dẫn Tổng công ty Phát Điện 2 nộp hồ sơ đề nghị xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát đến Tổng cục Hải quan đối với các kho nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Cần Thơ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty Phát Điện 2, số 1 đường Lê Hồng Phong, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ (để p/h);

- Lưu: VT, TH (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
4. Kho xăng dầu là khu vực kho lưu giữ xăng dầu nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất.
...
Điều 22. Xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan
...
2. Kho xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu theo quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 23. Hồ sơ xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan

1. Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính.

2. Sơ đồ thiết kế khu vực kho, thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị trí các kho, bồn, bể chứa: 01 bản sao.

3. Tài liệu mô tả chương trình phần mềm quản lý kho xăng dầu: 01 bản chính.

4. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng kho xăng dầu: 01 bản sao.

5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan công an cấp: 01 bản sao.

6. Quy chế hoạt động: 01 bản chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 252/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 252/GSQL-TH

282

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374093