• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Công văn 2521/TCHQ-GSQL năm 2018 về nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị đục số khung do Tổng cục Hải quan ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2521/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị đục số khung

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh.

Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính nhận được công văn số 28/ĐĐBQH-VP ngày 20/4/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh chuyển Đơn yêu cầu số 202/2018 ngày 20/3/2018 của Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất - Thương mại Nguyễn Trình về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc nhập khẩu mặt hàng xe máy chuyên dùng bị đục số khung. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2503/TCHQ-GSQL gửi Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất - Thương mại Nguyễn Trình trả lời về việc nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị đục số khung.

(Gửi kèm công văn số 2053/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan ngày 17/4/2018)

Tổng cục Hải quan trả lời để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh biết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2521/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2521/TCHQ-GSQL

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381742