• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 2530/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2530/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2530/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Liên quan đến vướng mắc của đơn vị khi tiến hành xử lý thủ tục hải quan cho mặt hàng than có C/O mẫu D, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn như sau:

1. Vướng mắc liên quan đến khai báo 02 số hóa đơn thương mại:

Điều 23, Phụ lục 7, Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 quy định về hóa đơn do nước thứ ba phát hành. Theo đó, cơ quan hải quan Hải quan chp nhận C/O trong trường hợp hóa đơn do nước thứ ba phát hành. Việc ghi 02 số hóa đơn tại ô số 10 trên C/O là hóa đơn do công ty có trụ sở tại nước thứ ba phát hành (người xuất khẩu xuất khẩu trên tờ khai hải quan) và hóa đơn do người xin cấp C/O phát hành (người xuất khẩu đứng tên trên C/O) không ảnh hưởng đến việc xem xét tính hợp lệ của C/O.

2. Vướng mắc liên quan đến C/O cấp không đúng thể thức C/O có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành:

Điều 23, Phụ lục 7, Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 quy định về hóa đơn do nước thứ ba phát hành, trong đó hướng dẫn C/O phải được đánh du vào ô “Third country invoicing” và ghi các thông tin như tên và nước của công ty phát hành hóa đơn trên C/O.

Theo đó, các C/O không được cấp đúng thể thức quy định thì không được xem xét để áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt.

3. Vướng mắc liên quan đến xử lý các lô hàng không được chấp nhận C/O vì C/O không được cấp đúng quy định:

Đối với các C/O không được cấp đúng quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT thì không đủ Điều kiện được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017. Tuy nhiên, trường hợp không có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa khai báo của người khai hải quan trên tờ khai hải quan, trên C/O và chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan thì hàng hóa vẫn được thông quan.

Đối với các trường hợp quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan không nộp bản chính C/O nhưng sau đó đã nộp hết các C/O đã nợ, yêu cầu Cục Hải quan Cần Thơ căn cứ tại Mục 2, công văn số 451/TCHQ-GSQL ngày 25/01/2018 và Mục 1 công văn số 978/TCHQ GSQL ngày 13/02/2018 để thực hiện.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơn vị thực hiện./.

(Tổng cục Hải quan gửi lại 02 bản gốc C/O số tham chiếu 000198/KBL/2018 và số 000138/KBL/2018 để đơn vị xử lý theo quy định)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

 

1. Đối với trường hợp quá 30 ngày kể ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan không nộp bản chính C/O, yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ căn cứ hướng dẫn tại công văn số 451/TCHQ-GSQL ngày 25/01/2018 để thực hiện; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp phải nộp C/O bản chính của các lô hàng nhập khẩu tiếp theo ngay tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Trường hợp doanh nghiệp không xuất trình được C/O bản chính tại thời điểm làm thủ tục hải quan thì không giải quyết thông quan, giải phóng hoặc đưa hàng về bảo quản.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
2. Đối với trường hợp quá 30 ngày kể ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan không nộp bản chính C/O, yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ căn cứ quy định tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2013/NĐ-CP để xử lý theo quy định; chưa giải quyết thông quan cho lô hàng cho đến khi người khai hải quan nộp C/O bản chính; đồng thời không cho phép doanh nghiệp được chậm nộp bản chính C/O các lô hàng nhập khẩu tiếp theo.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2530/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2530/TCHQ-GSQL

346

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381745