• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dự án ODA


 

Công văn 2531/BTC-TCHQ năm 2015 về gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế cho Dự án ODA15 do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 2531/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2531/BTC-TCHQ
V/v gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án ODA15 - Cục Quân y (Bộ Quốc phòng).

Trả lời công văn số 2629/QY-KH ngày 05/12/2014 của Ban Quản lý Dự án ODA15 về đề nghị gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế cho Dự án ODA15, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 5, khoản 3 Điều 6 Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015), thì:

1. Đối với các lô hàng nhập khẩu phục vụ giai đoạn 3 thuộc Dự án ODA15 đến ngày 1/1/2015 không có khả năng nộp thuế đúng thời hạn do ngân sách nhà nước chưa thanh toán tiền để nộp thuế thì không bị tính chậm nộp trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

Số tiền thuế không bị tính chậm nộp không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

Ban Quản lý Dự án ODA15 có trách nhiệm nộp thuế khi được ngân sách nhà nước thanh toán để nộp thuế và xuất trình với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai chứng từ giải ngân (cấp phát) ngân sách nhà nước do Kho bạc Nhà nước phát hành để làm cơ sở xử lý tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định.

2. Đối với khoản tiền chậm nộp thuế của các tờ khai nhập khẩu hàng hóa phục vụ Dự án ODA15 do ngân sách nhà nước thanh toán chậm, đề nghị Ban Quản lý Dự án ODA15 phối hợp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu, căn cứ chứng từ giải ngân (cấp phát) ngân sách nhà nước do Kho bạc Nhà nước phát hành để xử lý tiền chậm nộp thuế theo hướng dẫn nêu tại điểm 1.

Bộ Tài chính thông báo để Ban Quản lý Dự án ODA15 - Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Tài chính, QP, AN, đặc biệt (để t/h);
- Cục QLN&TCĐN (để t/h);
- Vụ Chính sách thuế (để t/h);
- Vụ Pháp chế (để t/h),
- Lưu: VT, TCHQ (14).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Điều 5

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13.
...

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 106 như sau:

“1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.”.

Điều 6. Điều khoản thi hành
...

3. Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 49 của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2531/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2531/BTC-TCHQ

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266568