• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 254/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu AANZ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 254/GSQL-GQ4
Bản Tiếng Việt

TNG CC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu AANZ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nng.

Trả lời công văn số 2276/HQĐNg-GSQL ngày 27/12/2017 của Cục Hải quan TP. Đà Nng trình bày vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AANZ số tham chiếu 11.2017.51054 do cơ quan có thẩm quyền của Niu Di-lân cấp ngày 18/10/2017, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp thông tin khai báo tại ô số 13 C/O không đúng quy định đã được hướng dẫn tại điểm 2.3 (c) công văn số 8382/TCHQ-GSQL ngày 25/12/2017 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nng căn cứ hướng dẫn nêu trên để xác định tính hợp lệ của C/O số tham chiếu 11.2017.51054.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời đđơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

2. Các nội dung cần lưu ý khi xem xét chấp nhận C/O:
...
2.3 Thông tin khai báo trên C/O:
...
c) Khai báo thông tin về hóa đơn bên thứ ba, C/O cấp sau, C/O giáp lưng:

Theo hướng dẫn khai báo thông tin thì các trường hợp hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành, C/O giáp lưng, C/O cấp sau,... khai báo bằng cách đánh dấu trên ô tương ứng (hoặc khai báo dòng chữ “issued retroactively” đối với C/O cấp sau trong một số mẫu C/O”). Trường hợp không khai báo thông tin này đúng quy định, yêu cầu từ chối C/O theo thủ tục quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 254/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 254/GSQL-GQ4

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374094