• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Xử lý nước thải

 

Công văn 2541/BXD-KTXD năm 2017 về cho ý kiến áp dụng Thông tư 06/2008/TT-BXD trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, thanh quyết toán chi phí vận hành Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vũng Tàu năm 2016 do Busadco thực hiện theo đơn đặt hàng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2541/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2541/BXD-KTXD
V/v cho ý kiến áp dụng Thông tư số 06/2008/TT-BXD trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, thanh quyết toán chi phí vận hành Nhà máy xử lý nước thải TP Vũng Tàu năm 2016 do Busadco thực hiện theo đơn đặt hàng của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Busadco)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1161/TN&PTĐT-KT ngày 15/9/2017 của Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Busadco) về việc áp dụng Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, thanh quyết toán chi phí vận hành Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vũng Tàu năm 2016 do Busadco thực hiện theo đơn đặt hàng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý; phê duyệt giá dịch vụ thoát nước giữa đơn vị thoát nước và chủ sở hữu hệ thống thoát nước để xác định giá hợp đồng quản lý, vận hành… Khi việc định giá dịch vụ xử lý nước thải theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2015/TT-BXD gặp khó khăn, không thể thực hiện được thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo về Bộ Xây dựng để được hướng dẫn.

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thì đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đặt hàng thì căn cứ để thanh toán là hợp đồng đặt hàng đã được ký kết giữa cơ quan đặt hàng với nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; …; giá, đơn giá, mức trợ giá do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với trường hợp nêu tại văn bản số 1161/TN&PTĐT-KT, khi việc xác định toàn bộ các chi phí làm cơ sở để định giá dịch vụ xử lý nước thải gặp khó khăn hoặc không thể xác định được theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2015/TT-BXD thì Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể nghiên cứu vận dụng phương pháp lập dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD để lập, phê duyệt và quản lý chi phí dịch vụ xử lý nước thải.

Việc thanh, quyết toán chi phí xử lý nước thải tại nhà máy xử lý nước thải thành phố Vũng Tàu năm 2016 được thực hiện theo nội dung của hợp đồng đã ký giữa các bên và các quy định của pháp luật có liên quan.

Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Busadco) căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Điều 24. Thanh toán sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đặt hàng

1. Căn cứ thanh toán:

a) Hợp đồng đặt hàng đã được ký kết giữa cơ quan đặt hàng với nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

b) Biên bản nghiệm thu số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ích hoàn thành giữa cơ quan đặt hàng với nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

c) Giá, đơn giá, mức trợ giá do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định;

d) Các tài liệu khác có liên quan.

2. Cơ quan đặt hàng, ký hợp đồng đặt hàng thực hiện thanh toán, quyết toán sản phẩm, dịch vụ công ích theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Tổ chức thực hiện
...
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý; phê duyệt giá dịch vụ thoát nước giữa đơn vị thoát nước và chủ sở hữu hệ thống thoát nước để xác định giá hợp đồng quản lý, vận hành; tùy theo điều kiện kinh tế xã hội cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lộ trình, mức thu tiền dịch vụ thoát nước đối với các hộ thoát nước trên địa bàn mình quản lý.

Trường hợp giá dịch vụ thoát nước tại địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thấp hơn mức giá dịch vụ thoát nước đã được tính đúng, tính đủ các chi phí dịch vụ thoát nước và mức lợi nhuận hợp lý thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải cấp bù từ ngân sách địa phương để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị thoát nước.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2541/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 27/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2541/BXD-KTXD

430

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366103