• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xử lý nợ xấu


 

Công văn 255/VPCP-KTTH năm 2015 khó khăn vướng mắc về xử lý nợ xấu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 255/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/VPCP-KTTH
V/v khó khăn vướng mắc về xử lý nợ xấu

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính; Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 192/TTr-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2014 về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng nghiên cứu, rà soát các kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Phụ lục I kèm theo tờ trình số 192/TTr-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2014 để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, báo cáo kết quả xử lý gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2015.

2. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Trên cơ sở làm việc thống nhất nội dung với Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, xây dựng, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định các nội dung tại Phụ lục II kèm theo tờ trình số 192/TTr-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

b) Làm việc, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và hoạt động xử lý nợ xấu để đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

(Gửi kèm tờ trình số 192/TTr-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2014 và Phụ lục I, II đính kèm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: TH, PL;
- Lưu: VT, KTTH (3).Dương

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 255/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 13/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 255/VPCP-KTTH

237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278294