• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 2550/UBND-KT hệ số điều chỉnh giá đất quý II năm 2014 để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tải về Công văn 2550/UBND-KT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2550/UBND-KT
V/v hệ số điều chỉnh giá đất quý II năm 2014 để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
-
Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Ủ
y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

 

y ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 1523/TTrLN-STC-QLCS ngày 25/03/2014 của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế về hệ số điều chỉnh giá đất quý II năm 2014 làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất đối với các trường hp áp dụng hệ số theo quy định tại Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận đề nghị của Liên ngành tại Tờ trình số 1523/TTrLN-STC-QLCS ngày 25/03/2014 về hệ số điều chỉnh giá đất quý II năm 2014 đối với các trường hợp áp dụng hệ số quy định tại Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND Thành phố, như sau:

- Đối với 4 quận nội thành cũ (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa): Hệ số điều chỉnh K = 1,65

- Đối với các quận còn lại: Hệ số điều chỉnh K = 1,25

- Đối với các xã giáp ranh, thị trấn; các phường của thị xã Sơn Tây: Hệ số điều chỉnh K = 1,10

- Đối với các xã còn lại của các huyện, thị xã: Hệ số điều chỉnh K = 1.

Đối với giá đất nông nghiệp làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất theo quy định, hệ số điều chỉnh K = 1.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên Môi trường, Cục Thuế căn cứ các quy định hiện hành và hệ số điều chỉnh nêu trên, tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Thường trực HĐND TP; (để b/c)
- PCT: Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Sửu;
- CVP, PCVP: Lý Văn Giao, Phạm Chí Công;
- TH, TNMT, KT;
- Lưu: VT, KT (Hùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2550/UBND-KT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 11/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2550/UBND-KT

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259358