• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thẩm định đánh giá tác động môi trường


 

Công văn 2551/BNN-VP năm 2014 đính chính Thông tư 09/2014/TT-BNNPTNT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về Công văn 2551/BNN-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2551/BNN-VP
V/v gửi lại Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Cổng Thông tin điện tử Chính Phủ;
- Phòng Công báo - Văn phòng Chính phủ.

Ngày 26 tháng 3 năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Tuy nhiên do lỗi đánh máy và sai sót trong kiểm tra nội dung, bản đã gửi đến quý Cơ quan sai chữ viết tắt tên cơ quan (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-BTNMT ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trong phần phụ lục I, II, III.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gửi kèm theo Công văn này bản Thông tư mới (số 09/2014/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2014) đã sửa chữ viết tắt tên cơ quan (BTNMT sửa thành BNNPTNT) để thay thế cho bản đã gửi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, VP, KHCN (08 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hà Xuyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2551/BNN-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Hà Xuyên
Ngày ban hành: 29/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2551/BNN-VP

330

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
232212