• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 2559/TCT-CS năm 2013 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2559/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2559/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại và du lịch Bình Dương.

Trả lời công văn số 13/CV-TMDL ngày 24/4/2013 của Công ty cổ phần thương mại và du lịch Bình Dương về việc xin kiến nghị thời gian thực hiện của Quyết định số 839/QĐ-STC ngày 27/12/2012 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đơn giá thuê đất:

Về kiến nghị điều chỉnh đơn giá thuê đất và thời gian áp dụng đơn giá thuê đất của Công ty tại công văn số 13/CV-TMDL Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có công văn số 3457/CT-QLCKTTĐ ngày 10/4/2013 trả lời đơn vị. Nội dung hướng dẫn tại công văn số 3457/CT-QLCKTTĐ của Cục Thuế tỉnh Bình Dương là đúng theo quy định của pháp luật.

2. Về xử lý số tiền thuê đất chênh lệch sau khi đã quyết toán năm 2011 và năm 2012

- Tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 5/8/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu quy định:

"1. Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

1.1. Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;

1.2. Bù đắp khoản lỗ của công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty (đối với công ty không có Hội đồng thành viên) hoặc chủ sở hữu".

Căn cứ quy định nêu trên thì Công ty cổ phần thương mại và du lịch Bình Dương phải hạch toán số tiền thuê đất phải nộp trong năm vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp nếu có khoản lỗ thì Công ty cổ phần thương mại và du lịch Bình Dương có thể dùng quỹ dự phòng tài chính để bù đắp theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 117/2010/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần thương mại và du lịch Bình Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Điều 10. Mục đích sử dụng các quỹ

1. Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

1.1. Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;

1.2. Bù đắp khoản lỗ của công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty (đối với công ty không có Hội đồng thành viên) hoặc chủ sở hữu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Mục đích sử dụng các quỹ

1. Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

1.1. Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;

1.2. Bù đắp khoản lỗ của công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty (đối với công ty không có Hội đồng thành viên) hoặc chủ sở hữu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2559/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 08/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2559/TCT-CS

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210073