• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 257/BTC-TCT năm 2015 hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 257/BTC-TCT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 257/BTC-TCT
V/v hỗ trợ DN thiệt hại

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 12275/CT-THNVDT ngày 4/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, công văn số 9560/CTKK&KTT ngày 18/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Thực hiện giải pháp hỗ trợ miễn, giảm tiền thuê hạ tầng cho doanh nghiệp bị thiệt hại

Tại điểm c mục 2 Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 20/5/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ có nêu: “c, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp bị thiệt hại. Trường hợp, doanh nghiệp bị thiệt hại thuê hạ tầng gắn với quyền sử dụng đất thì miễn, giảm tiền thuê đất cho công ty kinh doanh hạ tầng; số tiền này được khấu trừ tương ứng vào tiền thuê hạ tầng của doanh nghiệp thiệt hại”. Đồng thời, Bộ Tài chính đã có công văn số 6642/BTC-CST ngày 21/5/2014 và công văn số 12491/BTC-CST ngày 6/9/2014 hướng dẫn thực hiện. Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ về thuế đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại theo hình thức miễn, giảm tiền thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách địa phương.

Nếu ngân sách địa phương đủ khả năng, đối với trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hại đang thuê lại đất, thuê hạ tầng của công ty kinh doanh hạ tầng mà công ty kinh doanh hạ tầng đã nộp hết tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc không phải nộp thì trên cơ sở cân đối nguồn lực của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc sử dụng ngân sách địa phương phù hợp (về mức độ, thời gian) đối với từng trường hợp để chi trả cho công ty kinh doanh hạ tầng tương ứng với số tiền thuê hạ tầng của doanh nghiệp bị thiệt hại được miễn, giảm; đồng thời, công ty kinh doanh hạ tầng có trách nhiệm khấu trừ số tiền này vào số tiền thuê lại đất, thuê hạ tầng của doanh nghiệp bị thiệt hại tương ứng. Nếu doanh nghiệp bị thiệt hại đã trả tiền thuê đất, tiền thuê hạ tầng (cho nhiều năm hoặc cho cả thời gian thuê) cho công ty kinh doanh hạ tầng mà công ty kinh doanh hạ tầng đã nộp hết tiền thuê đất hoặc không phải nộp thì Ủy ban nhân dân tỉnh có thể cân nhắc xác định khoản này trực tiếp cho doanh nghiệp bị thiệt hại.

Mục đích của giải pháp hỗ trợ này nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng sớm khôi phục lại sản xuất. Tuy nhiên, việc thực hiện giải pháp hỗ trợ đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại theo hình thức miễn, giảm tiền thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể tùy theo khả năng cân đối của nguồn ngân sách địa phương, không phải là chính sách áp dụng chung cho tất cả trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hại. Vì vậy, căn cứ trên tình hình khôi phục sản xuất của doanh nghiệp và khả năng ngân sách của địa phương để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc có cần thiết phải sử dụng biện pháp hỗ trợ này và mức độ hỗ trợ (nếu có) trong từng trường hợp cụ thể.

2. Hỗ trợ chi phí tiền lương cho người lao động trong thời gian nghỉ việc

Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp được ban hành trong thời gian vừa qua là những biện pháp mang tính tình thế, ngắn hạn nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại nặng sớm khôi phục lại sản xuất. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại công văn số 1202/VPCP-QHQT ngày 7/7/2014 của Văn phòng Chính phủ, việc hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại bằng biện pháp ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí doanh nghiệp đã trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ việc chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thiệt hại nặng, đến ngày 1/7/2014 chưa khôi phục sản xuất kinh doanh.

Tại điểm c khoản 3 mục I văn bản số 12491/BTC-CST ngày 06/09/2014 của Bộ Tài chính về việc tổng hợp các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị thiệt hại đã hướng dẫn việc hỗ trợ tiền lương trả cho người lao động trong thời gian nghỉ việc. Số tiền trên chứng từ ghi thu, ghi chi của Kho bạc Nhà nước để hỗ trợ 70% chi phí doanh nghiệp trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ việc được coi là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bị thiệt hại đã nộp ngân sách nhà nước và là căn cứ để cơ quan thuế xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp NSNN của doanh nghiệp.

3. Hỗ trợ doanh nghiệp đang trong thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Về vấn đề này, tại điểm 3 công văn số 14982/BTC-CST ngày 21/10/2014, Bộ Tài chính đã có ý kiến trả lời.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, NSNN, Cục QLCS;
- Vụ KK - TCT;
- Lưu VT, TCT (VT, CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Để giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, phát triển sản xuất kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

...

2. Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người lao động cùng chia sẻ và hợp tác chặt chẽ để sớm khắc phục hậu quả, phát triển sản xuất kinh doanh, đem lại lợi ích chung. Các Bộ, ngành, địa phương trực tiếp làm việc cùng doanh nghiệp trên tinh thần xây dựng, thực hiện mọi giải pháp phù hợp nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp. Tập trung vào những việc chủ yếu sau đây:

...

c) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp bị thiệt hại. Trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hại thuê hạ tầng gắn với quyền sử dụng đất thì miễn, giảm tiền thuê đất cho công ty kinh doanh hạ tầng; số tiền này được khấu trừ tương ứng vào tiền thuê hạ tầng của doanh nghiệp bị thiệt hại.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
I. Giải pháp hỗ trợ về chính sách thuế và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại

...

3. Giải pháp hỗ trợ về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

...

c) Về việc hỗ trợ tiền lương trả cho người lao động trong thời gian nghỉ việc (theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 300/TB-VPCP)

Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian nghỉ việc của các doanh nghiệp bị thiệt hại được hỗ trợ tối đa 70% tiền lương. Việc hạch toán nộp khoản thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước và thực hiện sử dụng dự phòng ngân sách hạch toán khoản hỗ trợ này được thực hiện như sau:

- Doanh nghiệp thực hiện chi trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng hoạt động theo đúng quy định, có chứng từ hợp lệ.

- Căn cứ chứng từ chi trả tiền lương cho người lao động trong khoảng thời gian các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động do sự cố tháng 5/2014, cơ quan thuế kiểm tra (với chức năng kiểm tra chi phí hợp lý trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp), đồng thời có văn bản thông báo xác nhận số tiền doanh nghiệp đã chi trả tiền lương cho công nhân trong thời gian có sự cố và nêu rõ phần 70% được hỗ trợ, gửi doanh nghiệp, Kho bạc nhà nước nơi doanh nghiệp nộp thuế và cơ quan tài chính đồng cấp. Việc thực hiện ghi thu, ghi chi như sau:

Trong kỳ có phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp, Kho bạc nhà nước nơi doanh nghiệp nộp thuế căn cứ văn bản cơ quan thuế, hạch toán: thu thuế thu nhập doanh nghiệp, hạch toán Tiểu mục 1052, Chương tương ứng của doanh nghiệp, điều tiết các cấp theo quy định; đồng thời hạch toán chi khác ngân sách nhà nước, chi tiết từng cấp ngân sách tương ứng số tiền ngân sách từng cấp được hưởng, hạch toán vào Tiểu mục 7758 - chi hỗ trợ khác; Chương các quan hệ khác của cấp ngân sách tương ứng; Khoản 369- Quan hệ tài chính khác.

Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp có phát sinh nhưng nhỏ hơn số 70% được hỗ trợ, thì thực hiện ghi thu, ghi chi tương ứng số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh, phần chênh lệch chuyển sang thực hiện kỳ sau.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 257/BTC-TCT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 257/BTC-TCT

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263214