• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 2573/BHXH-TCCB về lập hồ sơ công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 2573/BHXH-TCCB
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2573/BHXH-TCCB
V/v lập hsơ công chức dự thi nâng ngạch CVC, CVCC năm 2016

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Giám đ
c Bảo him xã hội các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016, ngày 23/6/2016, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1642/QĐ-BNV và Công văn số 2904/BNV-CCVC về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sao gửi các văn bản trên và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện như sau:

1. Phbiến nội dung các văn bản trên tới từng công chức đđăng ký dự thi đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Đối tượng công chức đăng ký tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Lập danh sách đối với những công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 (theo mẫu đính kèm) và có văn bản cử công chức dự thi kèm theo hồ sơ công chức gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 31 tháng 7 năm 2016, đồng thời gửi bản mềm danh sách trích ngang theo hộp thư điện tử: quocthangbhxh@gmail.com.

Bảo him xã hội Việt Nam thông báo đThủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- T
ng Giám đc (đ b/c);
- Các Phó TGĐ (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (5).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Hùng Sơn

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
ĐƠN VỊ HOẶC BHXH TỈNH……….
-------------

 

 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐỦ ĐIU KIỆN
DỰ THI NÂNG NGẠCH
………..
LÊN NGẠCH………….NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Công văn số 2573/BHXH-TCCB ngày 08 tháng 07 năm 2016)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Thời gian giữ ngạch (kể cả ngạch tương đương)

Mức lương hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu ngạch dự thi

Có đề án, công trình

Được miễn thi

Ngoại ngữ đăng ký thi

Ghi chú

Nam

Nữ

Hệ số lương

Mã số ngạch hiện giữ

Trình độ chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ QLNN

Trình độ tin học

Trình độ ngoại ngữ

Tin học

Ngoại ngữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
HOẶC GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2573/BHXH-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Lê Hùng Sơn
Ngày ban hành: 08/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2573/BHXH-TCCB

480

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317011