• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 2577/TTg-KTN năm 2014 về cơ chế quản lý nhập khẩu gỗ từ Campuchia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2577/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2577/TTg-KTN
V/v cơ chế quản lý nhập khẩu gỗ từ Campuchia

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 13656/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 9 năm 2014, ý kiến các Bộ: Công Thương (văn bản s 11381/BCT-XNK ngày 14 tháng 11 năm 2014), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 8595/BNN-TCLN ngày 24 tháng 10 năm 2014) về việc cơ chế quản lý nhập khẩu gỗ từ Campuchia, Th tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên, về việc quản lý nhập khẩu g nguyên liệu từ Campuchia tương tự như điều kiện, trình tự, thủ tục nhập khẩu gỗ từ các quốc gia khác về Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10146/VPCP-KTN ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ (không yêu cầu thêm thủ tục, chứng từ đối với doanh nghiệp khi nhập khẩu gỗ từ Campuchia ngoài những thủ tục, chứng từ theo quy định của pháp luật). Các doanh nghiệp nhập khẩu g từ Campuchia tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ pháp luật của nước sở tại./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: CA, TP;
- Tổng cục Hải quan Việt Nam;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: KTTH, TH, V.I, QHQT;
- Lưu: VT, KTN (3b), Tn.30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2577/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 16/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2577/TTg-KTN

273

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262470