• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 2579/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2579/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2579/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP
Địa chỉ: Số 4 Đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300398889

Trả lời văn bản số 30/MNB ngày 02/03/2016 của Tổng Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế quy định về kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT):

“….

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Đối với trường hợp người nộp thuế có dự án kinh doanh bt động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án...) thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản.

…”

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

…”

Trường hợp Tổng Công ty theo trình bày trụ sở chính tại TP. H Chí Minh có các cửa hàng quần áo thời trang - đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc đặt tại các tỉnh, thành phố khác có phát sinh hoạt động kinh doanh bán hàng hóa thì đơn vị trực thuộc kê khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc. Đơn vị trực thuộc không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN, khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, Tổng Công ty có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cho cả phần phát sinh của đơn vị trực thuộc (doanh thu, chi phí thuế TNDN Tổng Công ty tổng hợp, kê khai tập trung tại trụ sở chính).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT;
- Lưu: HC, TTHT.

443-11747305 (08/03/2016)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 3544/CT-TTHT năm 2016

Trả lời văn thư số 36/MNB ngày 28/03/2016 của Tổng Công ty về chính sách thuế, tiếp theo công văn số 2579/CT-TTHT ngày 25/03/2016 của Cục Thuế TP; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho.

...”

Trường hợp Tổng Công ty trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh có các cửa hàng quần áo thời trang - đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc đặt tại các tỉnh, thành phố khác có phát sinh hoạt động kinh doanh bán hàng hóa thì các đơn vị trực thuộc phải thực hiện kê khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc. Đối với các hóa đơn đầu vào phục vụ cho hoạt động kinh doanh của đơn vị trực thuộc thì ghi tên, mã số thuế của đơn vị trực thuộc và kê khai khấu trừ thuế tại đơn vị trực thuộc. Việc Tổng Công ty theo trình bày sử dụng các hóa đơn đầu vào liên quan đến chi phí phát sinh tại các đơn vị trực thuộc đặt tại các tỉnh, thành phố khác để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại trụ sở chính là không đúng quy định.

Về việc lập hóa đơn: trường hợp Tổng Công ty sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ để điều chuyển hàng hóa cho các đơn vị trực thuộc thì khi bán hàng các đơn vị trực thuộc phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời cuối ngày lập Bảng kê hàng hóa bán ra (nếu số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn có thể lập Bảng kê cho 05 ngày hay 10 ngày một lần) gửi về Tổng Công ty để Tổng Công ty lập hóa đơn GTGT xuất giao cho đơn vị trực thuộc. Việc Tổng Công ty theo trình bày cuối tháng các đơn vị trực thuộc lập Bảng kê hàng hóa đã bán để Tổng Công ty làm cơ sở xuất giao hóa đơn GTGT tương ứng là không đúng quy định.

Xem nội dung VB
Công văn này được bổ sung bởi Công văn 3544/CT-TTHT năm 2016
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2579/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 25/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2579/CT-TTHT

240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
310045