• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2579/VPCP-KTN năm 2014 bổ sung chức năng khu dân cư trong Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2579/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2579/VPCP-KTN
V/v bổ sung chức năng khu dân cư trong QHCXD Khu KTCK Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (Văn bản số 1125/TTr-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014) về việc bổ sung chức năng khu dân cư tại Tiểu khu I thuộc Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng nghiên cứu, xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung chức năng khu dân cư tại Tiểu khu I thuộc Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2579/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 15/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2579/VPCP-KTN

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226640