• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 2583/TCT-CS năm 2013 về đầu tư tài sản của nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2583/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2583/TCT-CS
V/v Đầu tư tài sản của nhà thầu

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6363/CT-HTr ngày 08/03/2013 và công văn số 27538/CT-HTr ngày 19/07/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc đầu tư tài sản của nhà thầu sau khi kết thúc hợp đồng nhà thầu. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công văn của Cục Thuế và Văn phòng đại diện của Công ty Sungshin Cement Co., Ltd (pháp nhân Hàn Quốc), MST: 0103188699 (kèm theo công văn hỏi của Cục Thuế thành phố Hà Nội) chưa nêu rõ mối quan hệ giữa các bên: Văn phòng đại diện của Công ty Sungshin Cement Co., Ltd (pháp nhân Hàn Quốc) với Nhà thầu Sungshin Cement Co., Ltd (MST: 0102854755) và đơn vị khác trực thuộc Công ty Sungshin Hàn Quốc tại Việt Nam (đơn vị tiếp nhận đầu tư); Tên, hình thức pháp lý của đơn vị tiếp nhận đầu tư; Giá trị còn lại của tài sản đầu tư (02 trạm bê tông) theo hồ sơ quyết toán vật tư, thiết bị nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài khi hoàn thành công trình; Pháp nhân hay cá nhân nào có quyền sở hữu tài sản còn lại (02 trạm bê tông) của Nhà thầu Sungshin Cement Co., Ltd sau khi chấm dứt hoạt động.

Để có căn cứ áp dụng chính sách thuế đúng quy định, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội trao đổi thêm với Văn phòng đại diện của Công ty Sungshin Cement Co., Ltd (pháp nhân Hàn Quốc) về các nội dung còn thiếu nêu trên. Trường hợp sau khi Văn phòng đại diện của Công ty Sungshin Cement Co., Ltd (pháp nhân Hàn Quốc) cung cấp bổ sung thông tin mà Cục Thuế thành phố Hà Nội thấy có đủ cơ sở để xem xét, giải quyết thì Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ động trả lời cho đơn vị theo đúng quy định. Trường hợp vướng mắc của đơn vị vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế thì đề nghị có văn bản gửi lên Tổng cục để được xem xét, giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2583/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 09/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2583/TCT-CS

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210216