• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2593/VPCP-NN năm 2018 về bổ sung chính sách miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển đối với tổ chức, cá nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2593/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2593/VPCP-NN
V/v bổ sung chính sách miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển đối với các tổ chức, cá nhân

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Văn phòng Chính phủ nhận được Công văn số 1611/UBND-KT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc bổ sung chính sách miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển đối với các tổ chức, cá nhân.

Về việc này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phi hp với các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và ý kiến của các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án giải quyết (Công văn số 581/VPCP-NN ngày 16 tháng 01 năm 2018).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: TNMT, TP, CT, NG, KHĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐTCP;
-
Lưu: VT, NN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2593/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2593/VPCP-NN

294

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377784