• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2606/BTTTT-THH-ATTT năm 2020 về Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 2606/BTTTT-THH-ATTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2606/BTTTT-THH-ATTT
V/v Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) có trách nhiệm hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là bộ/tỉnh) xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước 5 năm và hàng năm.

Nhằm tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong giai đoạn mới; Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ/tỉnh xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 (gọi chung là Kế hoạch) với các nội dung sau đây.

1. Khung Kế hoạch 05 năm

Để việc xây dựng và triển khai các Kế hoạch nêu trên được đồng bộ, kịp thời trên quy mô toàn quốc, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Khung Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của các bộ/tỉnh tại Phụ lục I kèm theo.

Căn cứ Khung kế hoạch này, căn cứ hiện trạng và nhu cầu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của mình trong giai đoạn mới, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ nội dung Kế hoạch 05 năm về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 đã dược phê duyệt, các bộ/tỉnh xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 với cấu trúc nội dung nêu tại Phụ lục II.

2. Yêu cầu về nội dung Kế hoạch và tiến độ xây dựng

a) Về nội dung Kế hoạch

- Bám sát chủ trương, đường lối chung của Đảng, Nhà nước trong phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin mạng của quốc gia;

- Thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội của bộ/tỉnh;

- Tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử/Kiến trúc Chính quyền điện tử của bộ/tỉnh và bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp;

- Kế thừa, tận dụng triệt để các kết quả triển khai Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong giai đoạn 2016-2020;

- Khai thác tối đa hạ tầng, nền tảng dùng chung quốc gia; tránh đầu tư trùng lặp;

- Bảo đảm khả thi, hiệu quả.

b) Về tiến độ thực hiện

- Xây dựng Kế hoạch 5 năm:

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để cho ý kiến trước khi ban hành theo quy định tại Nghị định 64/2007/NĐ-CP , thời gian gửi bản dự thảo Kế hoạch trước 15/9/2020; Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số giai đoạn 2021-2025, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để cho ý kiến trước khi ban hành, thời gian gửi dự thảo Kế hoạch trước 15/10/2020 (bản mềm gửi về địa chỉ: ntthao@mic.gov.vn).

- Xây dựng Kế hoạch năm 2021:

Căn cứ Kế hoạch 5 năm đã được phê duyệt, các bộ/tỉnh xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021, sau khi ban hành gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (bao gồm cả bản mềm) để tổng hợp, theo dõi quá trình thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng;
- Lưu: VT, THH, ATTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2606/BTTTT-THH-ATTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 15/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2606/BTTTT-THH-ATTT

552

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448729