• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Định giá dịch vụ thoát nước


 

Công văn 2613/BXD-KTXD năm 2017 về thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2613/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2613/BXD-KTXD
V/v thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2636/SXD-PTĐTHTKT ngày 21/9/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh về việc tham vấn ý kiến về thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì việc xác định hàm lượng chất gây ô nhiễm đối với nước thải khác (không phải là nước thải sinh hoạt) được xác định theo chỉ tiêu COD trung bình của từng loại nước thải, căn cứ theo tính chất sử dụng hoặc loại hình hoạt động phát sinh ra nước thải hoặc theo từng đối tượng riêng; đơn vị thoát nước có trách nhiệm xác định hàm lượng COD của nước thải (trừ nước thải hộ gia đình) làm căn cứ xác định giá dịch vụ thoát nước.

Căn cứ quy định trên, Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước chỉ đưa ra hệ số điều chỉnh K phụ thuộc hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải theo chỉ tiêu COD.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP thì đối với khu công nghiệp: giá dịch vụ thoát nước do chủ đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp thỏa thuận với các chủ đầu tư trong khu công nghiệp và quyết định về mức giá; trước khi quyết định phải có ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước và cơ quản lý giá tại địa phương.

Do đó, đối với giá dịch vụ thoát nước tại từng khu công nghiệp như nêu tại văn bản số 2636/SXD-PTĐTHTKT, chủ đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp tổ chức việc xác định giá dịch vụ thoát nước theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thoát nước và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định; thỏa thuận giá này với các chủ đầu tư trong khu công nghiệp; xin ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước, cơ quan quản lý giá tại địa phương và quyết định mức giá dịch vụ phù hợp với đặc điểm của hệ thống thu gom, nước thải tập trung tại từng khu công nghiệp.

Căn cý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L).

KT. BỘ TRƯỞNG
TH
Ứ TRƯỞNG
Bùi Ph
ạm Khánh

 

 

Điều 40. Xác định hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải

1. Hàm lượng chất gây ô nhiễm đối với nước thải khác (không phải là nước thải sinh hoạt) được xác định theo chỉ tiêu COD trung bình của từng loại nước thải, căn cứ theo tính chất sử dụng hoặc loại hình hoạt động phát sinh ra nước thải hoặc theo từng đối tượng riêng biệt. Hàm lượng COD được xác định căn cứ theo kết quả phân tích của phòng thí nghiệm hợp chuẩn.

2. Đơn vị thoát nước có trách nhiệm xác định hàm lượng COD của nước thải (trừ nước thải hộ gia đình) làm căn cứ xác định giá dịch vụ thoát nước, định kỳ 06 tháng kiểm tra hoặc kiểm tra đột xuất để xác định hàm lượng COD này khi cần thiết. Trường hợp, hộ thoát nước không chấp thuận chỉ số hàm lượng COD theo cách tính của đơn vị quản lý vận hành hệ thống thoát nước, hộ thoát nước có quyền hợp đồng với một phòng thí nghiệm khác thực hiện việc lấy mẫu, xác định chỉ số COD làm đối chứng; chi phí cho việc lấy mẫu, phân tích do hộ thoát nước chi trả.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 41. Trách nhiệm lập, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước
...
3. Đối với khu công nghiệp: Giá dịch vụ thoát nước do chủ đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp thỏa thuận với các chủ đầu tư trong khu công nghiệp và quyết định về mức giá. Trước khi quyết định phải có ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước và cơ quan quản lý giá tại địa phương.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2613/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2613/BXD-KTXD

268

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366856