• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

 

Công văn 2635/TCT-CS năm 2013 thuế đối với chuyển nhượng tài sản (nhà xưởng) gắn liền với quyền sử dụng đất thuê khi doanh nghiệp chế xuất giải thể do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2635/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2635/TCT-CS
V/v thuế đối với chuyển nhượng tài sản (nhà xưởng) gắn liền với QSDĐ thuê khi DNCX giải thể

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Đà Nẵng;
- Cục thuế thành phố Hà Nội.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 69/CT-TTHT ngày 08/01/2013 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng, công văn số 6984/CT-HTr ngày 25/3/2013 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về chính sách thuế trong trường hợp doanh nghiệp chế xuất giải thể có chuyển nhượng tài sản (nhà xưởng) gắn liền với quyền sử dụng đất thuê, về vấn đề này sau khi báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 69 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thì trường hợp thanh lý dự án gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục giải thể tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Điểm 4 mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) quy định: "Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thanh lý hàng hóa nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hóa khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu hủy".

Tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định: "…trường hợp thanh lý nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, thì mở tờ khai theo loại hình tương ứng, thu thuế theo quy định".

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 04/3/2008 của Chính phủ thì: "Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu"

- Điều 4 Luật thuế GTGT năm 2008 quy định: "Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu)."

- Khoản 2 Điều 1, Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định:

"Điều 1. Đối tượng chịu thuế

…2. Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, thu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu."

"Điều 3. Đối tượng nộp thuế; đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế

1. Đối tượng nộp thuế theo quy định tại Điều 4 của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;…"

Theo quy định tại tiết b điểm 4 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thanh lý hàng hóa nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên vật liệu và các hàng hóa thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Như vậy, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thanh lý hàng hóa và tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp đã nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất giải thể bán lại nhà xưởng, công trình kiến trúc trên đất và hàng hóa dùng để xây dựng nhà xưởng, công trình kiến trúc có nguồn gốc nhập khẩu cho doanh nghiệp nội địa thì thực hiện theo quy định tại tiết b điểm 4 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM nêu trên.

Đối chiếu với các quy định nêu trên: Trường hợp Công ty TNHH T2 Toàn Cầu, Công ty TNHH ENDO STAINLESS STEEL (là Doanh nghiệp chế xuất) giải thể bán lại tài sản trên đất kèm theo chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp nội địa thì:

- Đối với tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài khi chuyển nhượng cho doanh nghiệp nội địa thì các doanh nghiệp phải làm thủ tục hải quan, thực hiện nộp thuế theo quy định. Đề nghị Công ty TNHH T2 Toàn Cầu, Công ty TNHH ENDO STAINLESS STEEL và người mua (doanh nghiệp nội địa) liên hệ với Cục Hải quan Đà Nẵng, Cục Hải quan Hà Nội để được thực hiện.

- Đối với tài sản trên đất kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì khi chuyển nhượng cho doanh nghiệp nội địa phải sử dụng hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT (theo thuế suất 10%) và nộp thuế TNDN theo quy định. Giá tính thuế GTGT được trừ giá đất chuyển nhượng theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Cục thuế thành phố Hà Nội biết và căn cứ tình hình thực tế, hồ sơ cụ thể để phối hợp với Cục Hải quan Đà Nẵng, Cục Hải quan Hà Nội xử lý theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, TCHQ (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Điều 21. Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất

...

5. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 45. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

...

5. Thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định

...

c) Thủ tục thanh lý

...

c.2) Trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì doanh nghiệp mở tờ khai xuất khẩu; trường hợp thanh lý nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng thì mở tờ khai theo loại hình tương ứng, thu thuế theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Người nộp thuế

Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Đối tượng nộp thuế

Tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 của Luật này là đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trừ hàng hóa quy định tại Điều 2 Nghị định này:

...

2. Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

...

Điều 3. Đối tượng nộp thuế; đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế

1. Đối tượng nộp thuế theo quy định tại Điều 4 của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, bao gồm:

a. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
II. QUY ĐỊNH CHUNG

...

4. Thanh lý hàng nhập khẩu

...

b) Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện thanh lý bao gồm:

- Vật tư, thiết bị dôi dư sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản hình thành doanh nghiệp;

- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên vật liệu và các hàng hoá khác khi doanh nghiệp vẫn đang hoạt động;

- Tài sản của doanh nghiệp sau khi giải thể, chấm dứt hoạt động.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
II. QUY ĐỊNH CHUNG

...

4. Thanh lý hàng nhập khẩu

...

b) Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện thanh lý bao gồm:

- Vật tư, thiết bị dôi dư sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản hình thành doanh nghiệp;

- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên vật liệu và các hàng hoá khác khi doanh nghiệp vẫn đang hoạt động;

- Tài sản của doanh nghiệp sau khi giải thể, chấm dứt hoạt động.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
II. QUY ĐỊNH CHUNG

...

4. Thanh lý hàng nhập khẩu

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thanh lý hàng hoá nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hoá nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu hủy.

b) Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện thanh lý bao gồm:

- Vật tư, thiết bị dôi dư sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản hình thành doanh nghiệp;

- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên vật liệu và các hàng hoá khác khi doanh nghiệp vẫn đang hoạt động;

- Tài sản của doanh nghiệp sau khi giải thể, chấm dứt hoạt động.

c) Điều kiện thanh lý hàng nhập khẩu:

Hàng nhập khẩu chỉ được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển:

+ Hết thời gian khấu hao;

+ Bị hư hỏng;

+ Để thu hẹp quy mô sản xuất hoặc thay đổi mục tiêu hoạt động;

+ Để thay thế máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mới.

- Đối với nguyên vật liệu và các hàng hoá khác:

+ Dư thừa, tồn kho;

+ Không đảm bảo chất lượng;

+ Không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 69. Thanh lý dự án đầu tư

...

2. Thủ tục thanh lý dự án đầu tư như sau:

...

b) Trường hợp thanh lý dự án gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục giải thể tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2635/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2635/TCT-CS

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204691