• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính sách trợ giúp xã hội


 

Công văn 264/UBDT-CSDT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 264/UBDT-CSDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 264/UBDT-CSDT
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

Kính gi: Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Phúc đáp công văn số 92/BDT-NV ngày 10/02/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận về việc “cho ý kiến về thời điểm áp dụng hộ nghèo thụ hưởng chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg năm 2020”, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 10/7/2018, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, tham mưu cho Chính phủ phân bổ vốn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg. Do nguồn vốn còn hạn chế nên Ủy ban Dân tộc đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ưu tiên nguồn lực để thực hiện các dự án định canh định cư dở dang trong đó có tỉnh Bình Thuận. Đ nghị tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án dở dang và các nội dung chính sách cấp bách tại địa phương để thực hiện năm 2020.

Đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt là các hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp thiếu đất ở, đất sản xuất theo mức bình quân của địa phương, thiếu nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán. Vì vậy căn cứ để xác định đối tượng thụ hưởng chính sách là hộ nghèo tại thời điểm triển khai thực hiện chính sách. Các hộ nghèo được phê duyệt tại thời điểm phê duyệt Đ án năm 2017 nhưng hiện nay đã thoát nghèo (có văn bản công nhận đã thoát nghèo của chính quyền địa phương) thì không còn nằm trong đối tượng thụ hưởng chính sách; đối tượng được công nhận hộ nghèo mới (có văn bản công nhận của chính quyn địa phương), đáp ứng các điều kiện thụ hưởng chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg thì được bổ sung vào đối tượng thụ hưởng chính sách. Hàng năm, chính quyền địa phương căn cứ vào tình hình bình xét hộ nghèo và thoát nghèo để ra quyết định điều chỉnh, bổ sung đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc gửi Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ởng, CN UBDT (để b/c);
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
Bùi Văn Lịch

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 264/UBDT-CSDT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Bùi Văn Lịch
Ngày ban hành: 06/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 264/UBDT-CSDT

421

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
436517