• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 264/UBND năm 2018 về đính chính Quyết định 01/2018/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 264/UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 264/UBND
V/v đính chính Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Gò Vấp, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành thuộc quận Gò Vấp.
- Ủy ban nhân dân 16 phường.

Ngày 08 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp có ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Gò Vấp.

Do sơ suất trong khâu đánh máy, soạn thảo văn bản, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp đính chính sai sót về căn cứ ban hành tại Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp như sau:

Bãi bỏ cụm từ “Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Gò vấp về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch trực Ủy ban nhân dân quận;”.

Các nội dung còn lại không thay đổi./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND quận;

- Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Hà

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 264/UBND   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Hoàng Hà
Ngày ban hành: 16/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/2018   Số công báo: Số 15
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 264/UBND

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374095