• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kinh doanh xuất khẩu gạo


 

Công văn 2651/TCHQ-CNTT năm 2020 về xử lý tờ khai xuất khẩu gạo đăng ký trong ngày 25/4/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2651/TCHQ-CNTT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2651/TCHQ-CNTT
V/v xử lý các tờ khai xuất khẩu gạo đăng ký trong ngày 25/4/2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

(Đ/c: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội)
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
(Đ/c: 62 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, TP. HCM).

Theo thông báo tại văn bản 2650/TCHQ-GSQL ngày 24/04/2020, Tng cục Hải quan thiết lập hệ thống để cộng trở lại hạn ngạch số lượng 38.642,56 tấn gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4 năm 2020, áp dụng từ 0h00' ngày 26/4/2020. Tuy nhiên qua kiểm tra hệ thống, phát hiện trong khoảng thời gian từ 18h45 đến 19h45 ngày 25/04/2020 có 22 doanh nghiệp không thuộc danh sách doanh nghiệp công btại văn bản số 2638/TCHQ-GSQL ngày 24/04/2020 của Tổng cục Hải quan đã thực hiện khai các tờ khai xuất khẩu gạo vào hệ thống Xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo các tờ khai (được chi tiết trong Phụ lục gửi kèm công văn này) không có giá trị làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Công Thư
ơng (để báo cáo);
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các PTCT (để báo cáo);
- Cục ĐTCBL, Cục QLRR, Cục TXNK, Cục GSQL, Cục KTSTQ (để thực hiện);
- Website Hải quan (để đăng tải);
- Website Bộ Tài chính (để đăng tải);
- Lưu: VT, CNTT (03).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC CNTT & THỐNG KÊ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Đức
Thành

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH TỜ KHAI KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
(Ban h
ành kèm theo công văn số 2651/TCHQ-CNTT ngày 25/4/2020 của Tng cc Hi quan)

STT

S TK

Ngày ĐK

Giờ đăng ký

Mã DN

Tên DN

Mã HQ

1

303191734550

20200425

184710

0100101273

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN

02CI

2

303191734660

20200425

184713

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

50CE

3

303191734700

20200425

184803

0306118591

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GIA

50CE

4

303191734810

20200425

184718

0316054185

CÔNG TY TNHH STAR RICE

50CE

5

303191734920

20200425

184804

0100101273

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN

02CV

6

303191735140

20200425

184846

0316054185

CÔNG TY TNHH STAR RICE

50CE

7

303191735250

20200425

184826

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

50CE

8

303191735360

20200425

184909

0316054185

CÔNG TY TNHH STAR RICE

02CI

9

303191735620

20200425

184923

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

10

303191735730

20200425

184948

0316054185

CÔNG TY TNHH STAR RICE

02CI

11

303191735840

20200425

185013

0100107035

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Hợp Tác Đầu Tư Vilexim

50CE

12

303191735950

20200425

185028

0306118591

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Gia

50CE

13

303191736060

20200425

185017

0316054185

CÔNG TY TNHH STAR RICE

02CI

14

303191736061

20200425

185017

0316054185

CÔNG TY TNHH STAR RICE

02CI

15

303191736100

20200425

185020

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

16

303191736320

20200425

185053

0100101273

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN

02CV

17

303191736430

20200425

185056

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

18

303191736540

20200425

185115

0316054185

CÔNG TY TNHH STAR RICE

02CI

19

303191736650

20200425

185129

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

20

303191736800

20200425

185155

0316054185

CÔNG TY TNHH STAR RICE

50CE

21

303191736910

20200425

185236

0316054185

CÔNG TY TNHH STAR RICE

02CI

22

303191737020

20200425

185210

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

23

303191737130

20200425

190752

1601868787

CÔNG TY TNHH GẠO VINH PHÁT WILMAR

02CI

24

303191737240

20200425

185310

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

50CE

25

303191737350

20200425

185410

0316054185

CÔNG TY TNHH STAR RICE

02CI

26

303191737460

20200425

185401

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

27

303191737500

20200425

185416

0316054185

CÔNG TY TNHH STAR RICE

02CI

28

303191737501

20200425

185416

0316054185

CÔNG TY TNHH STAR RICE

02CI

29

303191737830

20200425

185510

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

30

303191737940

20200425

185537

0316054185

CÔNG TY TNHH STAR RICE

02CI

31

303191738200

20200425

185608

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

50CE

32

303191738310

20200425

185614

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

33

303191738420

20200425

185618

0316054185

CÔNG TY TNHH STAR RICE

02CI

34

303191738640

20200425

185723

1100174795

Công Ty TNHH Thịnh Phát

02CV

35

303191738750

20200425

185716

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

36

303191738860

20200425

185718

0316054185

CÔNG TY TNHH STAR RICE

02CI

37

303191739120

20200425

185748

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

38

303191739230

20200425

185803

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

39

303191739450

20200425

185820

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

50CE

40

303191739560

20200425

185858

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

41

303191739600

20200425

185845

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

50CE

42

303191739710

20200425

185912

0100101273

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN

02CV

43

303191739820

20200425

185914

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

50CE

44

303191740260

20200425

190036

0100102608

Tổng Công Ty Lương Thực Miền Bắc

50CE

45

303191740261

20200425

190036

0100102608

Tổng Công Ty Lương Thực Miền Bắc

50CE

46

303191740300

20200425

190014

1100174795

Công Ty TNHH Thnh Phát

02CI

47

303191740520

20200425

190109

0312767361

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THIÊN KIM

02CI

48

303191740630

20200425

190129

1100174795

Công Ty TNHH Thnh Phát

02IK

49

303191740740

20200425

190157

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

50

303191740850

20200425

190206

0312767361

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THIÊN KIM

02H1

51

303191740960

20200425

190238

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

50CE

52

303191741110

20200425

190309

0312767361

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THIÊN KIM

02H1

53

303191741330

20200425

190347

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

54

303191741440

20200425

190415

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

50CE

55

303191741550

20200425

192206

1800650168

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG THẠNH

02CI

56

303191741700

20200425

190448

1800650168

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG THẠNH

02CI

57

303191741810

20200425

190452

1100174795

Công Ty TNHH Thnh Phát

02CI

58

303191742030

20200425

190532

1801334341

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khu Lương Thực Ngọc Lợi

02CI

59

303191742140

20200425

190616

1100174795

Công Ty TNHH Thịnh Phát

02CI

60

303191742250

20200425

190633

1800356984

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THẮNG LỢI

02CV

61

303191742360

20200425

190636

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

62

303191742400

20200425

190652

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

50CE

63

303191742510

20200425

190705

1801334341

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xut Nhập Khu Lương Thực Ngọc Lợi

02CI

64

303191742620

20200425

190714

1800640265

Công Ty CP Hoàng Minh Nhật

50CE

65

303191742621

20200425

190714

1800640265

Công Ty CP Hoàng Minh Nhật

50CE

66

303191742730

20200425

190850

0303226912

Công Ty TNHH Tân Thạnh An

02CI

67

303191742840

20200425

190748

1800640265

Công Ty CP Hoàng Minh Nhật

50CE

68

303191742841

20200425

190748

1800640265

Công Ty CP Hoàng Minh Nhật

50CE

69

303191742950

20200425

190833

1801334341

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khu Lương Thực Ngọc Lợi

02CI

70

303191743060

20200425

190857

1601868787

CÔNG TY TNHH GẠO VINH PHÁT WILMAR

02CI

71

303191743100

20200425

190838

1800356984

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THẮNG LỢI

50CE

72

303191743210

20200425

190856

1800640265

Công Ty CP Hoàng Minh Nhật

02CI

73

303191743320

20200425

190919

0303226912

Công Ty TNHH Tân Thạnh An

02CI

74

303191743540

20200425

190930

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

75

303191743650

20200425

190948

1601868787

CÔNG TY TNHH GẠO VINH PHÁT WILMAR

02CI

76

303191743760

20200425

190947

0303226912

Công Ty TNHH Tân Thạnh An

02CI

77

303191743800

20200425

191012

1800640265

Công Ty CP Hoàng Minh Nhật

02IK

78

303191743910

20200425

191012

0303226912

Công Ty TNHH Tân Thạnh An

02CI

79

303191744020

20200425

191042

1800356984

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THẮNG LỢI

50CE

80

303191744130

20200425

191038

0303226912

Công Ty TNHH Tân Thạnh An

02CI

81

303191744240

20200425

191103

0303226912

Công Ty TNHH Tân Thạnh An

02CI

82

303191744350

20200425

191132

0303226912

Công Ty TNHH Tân Thạnh An

02CI

83

303191744460

20200425

191141

1801334341

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khu Lương Thực Ngọc Lợi

02CI

84

303191744500

20200425

191158

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

50CE

85

303191744830

20200425

191158

0303226912

Công Ty TNHH Tân Thạnh An

02CI

86

303191744940

20200425

191231

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

87

303191745050

20200425

191256

1801334341

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Lương Thực Ngọc Lợi

02CI

88

303191745200

20200425

191434

1600190202

Công ty TNHH ANGIMEX-KITOKU

50CE

89

303191745310

20200425

191408

1801334341

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Lương Thực Ngọc Lợi

02CI

90

303191745530

20200425

191442

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

54CB

91

303191745750

20200425

191508

1801334341

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Lương Thực Ngọc Lợi

02CI

92

303191745860

20200425

191614

1600190202

Công ty TNHH ANGIMEX-KITOKU

50CE

93

303191746010

20200425

191617

1801334341

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xut Nhập Khẩu Lương Thực Ngọc Lợi

02CI

94

303191746120

20200425

192644

1800650168

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG THẠNH

02CI

95

303191746230

20200425

191842

1600190202

Công ty TNHH ANGIMEX-KITOKU

50CE

96

303191746600

20200425

191725

1600190202

Công ty TNHH ANGIMEX-KITOKU

50CE

97

303191746820

20200425

191742

1801334341

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Lương Thực Ngọc Lợi

50CE

98

303191747040

20200425

191828

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

50CE

99

303191747300

20200425

191854

1600190202

Công ty TNHH ANGIMEX-KITOKU

50CE

100

303191747520

20200425

191918

1800637047

Công Ty Cổ Phần Soharice

02IK

101

303191747630

20200425

192002

1600190202

Công ty TNHH ANGIMEX-KITOKU

50CE

102

303191747960

20200425

192034

1100546147

Công Ty TNHH Đa Năng

02PG

103

303191748000

20200425

192038

1800640265

Công Ty CP Hoàng Minh Nht

02CI

104

303191748001

20200425

192038

1800640265

Công Ty CP Hoàng Minh Nht

02CI

105

303191748110

20200425

192104

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

50CE

106

303191748220

20200425

192044

1600190202

Công ty TNHH ANGIMEX-KITOKU

50CE

107

303191748440

20200425

192058

1600190202

Công ty TNHH ANGIMEX-KITOKU

50CE

108

303191748550

20200425

192121

1800637047

Công Ty Cổ Phần Soharice

02CI

109

303191748660

20200425

192131

1100546147

Công ty TNHH Đa Năng

02PG

110

303191748700

20200425

192140

1600190202

Công ty TNHH ANGIMEX-KITOKU

50CE

111

303191748810

20200425

192142

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

112

303191749030

20200425

192152

1800640265

Công Ty CP Hoàng Minh Nht

02CI

113

303191749140

20200425

192212

1800637047

Công Ty Cổ Phần Soharice

02IK

114

303191749360

20200425

192256

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

115

303191749510

20200425

192307

1800637047

Công Ty Cổ Phần Soharice

02CI

116

303191749620

20200425

192330

1100546147

Công Ty TNHH Đa Năng

02PG

117

303191749950

20200425

192418

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

118

303191750210

20200425

192523

1600190202

Công ty TNHH ANGIMEX-KITOKU

50CE

119

303191750430

20200425

192522

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

120

303191750650

20200425

192543

1100546147

Công Ty TNHH Đa Năng

02PG

121

303191750910

20200425

192618

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

122

303191751240

20200425

193508

0900248518

Công Ty TNHH Chế Biến Nông Sản Thực Phm Xuất Khu Tường Lân

02CI

123

303191751460

20200425

192718

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

124

303191751500

20200425

193107

1801143308

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC QUANG PHÁT

02CI

125

303191752200

20200425

192812

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

126

303191752310

20200425

192828

1100546147

Công Ty TNHH Đa Năng

02PG

127

303191752530

20200425

192839

1600230737

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

50CE

128

303191752640

20200425

192904

1801334341

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Lương Thực Ngọc Lợi

02CI

129

303191752860

20200425

192906

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

130

303191753120

20200425

193114

1801143308

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC QUANG PHÁT

50CE

131

303191753230

20200425

193004

1100546147

Công Ty TNHH Đa Năng

02PG

132

303191753930

20200425

193432

0900248518

Công Ty TNHH Chế Biến Nông Sản Thực Phm Xuất Khu Tường Lân

02XE

133

303191754150

20200425

193037

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

134

303191756030

20200425

193153

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

135

303191757800

20200425

193307

1801143308

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC QUANG PHÁT

50CE

136

303191757910

20200425

193303

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

137

303191758830

20200425

193321

1101573295

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT NHẬP KHẨU LOUIS RICE

02CI

138

303191759200

20200425

193433

0100102608

Tổng Công Ty Lương Thực Miền Bắc

50CE

139

303191759420

20200425

193351

1801334341

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Lương Thực Ngọc Lợi

02CI

140

303191759640

20200425

193400

1100546147

Công Ty TNHH Đa Năng

02PG

141

303191760450

20200425

193417

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

142

303191761040

20200425

193439

1101573295

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT NHẬP KHẨU LOUIS RICE

02CI

143

303191761410

20200425

193820

1100846292

Công Ty TNHH Dương Vũ

48CF

144

303191761630

20200425

193526

0900248518

Công Ty TNHH Chế Biến Nông Sản Thực Phm Xuất Khu Tường Lân

02CI

145

303191761960

20200425

193526

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

146

303191762810

20200425

193607

1801143308

CÔNG TY CỔ PHN XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC QUANG PHÁT

02CI

147

303191764060

20200425

193620

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

148

303191764650

20200425

193646

1100546147

Công Ty TNHH Đa Năng

02PG

149

303191765500

20200425

193721

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

150

303191766310

20200425

193750

1801143308

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC QUANG PHÁT

02CI

151

303191766640

20200425

193753

1801334341

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Lương Thực Ngọc Lợi

02CI

152

303191767230

20200425

193832

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

153

303191767450

20200425

193842

1100546147

Công Ty TNHH Đa Năng

02PG

154

303191767710

20200425

193919

1801143308

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC QUANG PHÁT

02CI

155

303191768040

20200425

193928

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

156

303191768300

20200425

194025

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

157

303191768520

20200425

194044

1801334341

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Lương Thực Ngọc Lợi

02CI

158

303191768630

20200425

194122

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

159

303191768960

20200425

194215

0900248518

Công Ty TNHH Chế Biến Nông Sản Thực Phm Xut Khu Tường Lân

02CI

160

303191769000

20200425

194152

0900248518

Công Ty TNHH Chế Biến Nông Sản Thực Phm Xut Khu Tường Lân

02CI

161

303191769110

20200425

194218

0305237892

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH

02CI

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2651/TCHQ-CNTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lê Đức Thành
Ngày ban hành: 25/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2651/TCHQ-CNTT

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442258