• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 2663/CT-TTHT năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền thưởng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2663/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2663/ CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền thưởng

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH LOWE
Địa chỉ: Tòa nhà Harbour View Tower, số 35 Nguyễn Huệ, Quận 1
Mã Số Thuế: 0302538757

 

Trả lời văn thư số 05-2015/CV-15 ngày 27/02/2015 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với khoản tiền thưởng. Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp Công ty có nhận khoản tiền thưởng của khách hàng dựa trên kết quả đánh giá công việc trong năm thì khoản tiền thưởng này thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, khi nhận tiền Công ty lập chứng từ thu (không lập hóa đơn GTGT), đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 1;
- Lưu: (HC,TTHT)
504-2015 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2663/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 26/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2663/CT-TTHT

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271896