• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Công văn 2664/QLCL-VP đánh giá, phân loại công, viên chức năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Công văn 2664/QLCL-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2664/QLCL-VP
V/v đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục
- Các phòng thuộc Cục.

 

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, các Nghị định của Chính phủ số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Trên cơ sở văn bản số 4393/BNV-CCVC ngày 17/10/2014 của Bộ Nội vụ và văn bản số 9405/BNN-TCCB ngày 20/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014;

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá và xếp loại công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2014 như sau:

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Đối với công chức

Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức, nội dung đánh giá công chức bao gồm:

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

đ) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

e) Thái độ phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên còn đánh giá các nội dung sau:

g) Kết quả hoạt động của phòng, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;

h) Năng lực lãnh đạo, quản lý;

i) Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.

2. Đối với viên chức

Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 41 Luật Viên chức, nội dung đánh giá đối với viên chức bao gồm:

a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

Ngoài ra, viên chức quản lý từ cấp phòng trở lên còn đánh giá theo các nội dung sau:

e) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

g) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

3. Đối với lao động hợp đồng (Hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên)

Nội dung đánh giá đối với lao động hợp đồng được vận dụng theo các nội dung đánh giá đối với viên chức nêu tại khoản 2 Mục I.

II. PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ

1. Đối với công chức

Theo theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức, căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại theo 04 mức sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

c) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

d) Không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Đối với viên chức

Theo theo quy định tại Điều 42 Luật Viên chức, căn cứ vào kết quả đánh giá, viên chức được phân loại theo 4 mức sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

c) Hoàn thành nhiệm vụ;

d) Không hoàn thành nhiệm vụ

3. Đối với lao động hợp đồng: Được vận dụng tương tự phân loại đối với viên chức.

III. THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. Cục trưởng

- Đánh giá, phân loại công chức đối với các Phó Cục trưởng, Trưởng phòng thuộc Cục và Giám đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục;

- Phê duyệt kết quả phân loại công chức, viên chức và lao động hợp đồng khối cơ quan Cục.

2. Giám đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục

- Đánh giá, quyết định phân loại công chức/viên chức đối với Phó Giám đốc, Trưởng phòng;

- Phê duyệt kết quả phân loại công chức/viên chức/lao động hợp đồng đối với Phó trưởng phòng trở xuống và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về kết quả đánh giá, phân loại.

3. Trưởng phòng (các phòng thuộc Cục, phòng thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục): Đánh giá, phân loại đối với Phó trưởng phòng trở xuống và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị về kết quả đánh giá, phân loại.

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. Tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục

a) Trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức và lao động hợp đồng các phòng:

- Cá nhân (kể cả Trưởng phòng) lập phiếu đánh giá kết quả công tác năm theo nhiệm vụ được giao, tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác và tự phân loại (Mẫu 01 - Áp dụng đối với công chức hoặc Mẫu 02 - Áp dụng đối với viên chức/lao động hợp đồng).

- Họp phòng kiểm điểm công tác năm (có sự tham dự của Lãnh đạo đơn vị phụ trách lĩnh vực):

+ Từng cá nhân trình bày báo cáo kiểm điểm tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao;

+ Tập thể góp ý kiến cho từng cá nhân. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

+ Trưởng phòng đánh giá những ưu, nhược điểm và phân loại công chức/ viên chức thuộc quyền quản lý.

- Hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân loại trình Giám đốc xem xét, phê duyệt.

- Trên cơ sở tham khảo ý kiến Lãnh đạo đơn vị phụ trách lĩnh vực và biên bản họp phòng, Giám đốc nhận xét, đánh giá những ưu, nhược điểm và quyết định phân loại đối Trưởng phòng.

b) Trình tự, thủ tục đánh giá đối với Giám đốc, Phó Giám đốc

- Cá nhân lập phiếu đánh giá kết quả công tác năm theo nhiệm vụ được giao, tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác và tự phân loại (Mẫu 01 - Áp dụng đối với công chức hoặc Mẫu 02 - Áp dụng đối với viên chức);

- Họp tập thể Lãnh đạo đơn vị mở rộng (Tập thể Lãnh đạo đơn vị, Trưởng các phòng và đại diện Cấp ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên):

+ Từng cá nhân trình bày báo cáo kiểm điểm tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao.

+ Tập thể góp ý kiến cho từng cá nhân. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

+ Giám đốc, trên cơ sở biên bản họp góp ý của tập thể, đánh giá những ưu, nhược điểm và quyết định phân loại đối với Phó Giám đốc đơn vị.

- Hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân loại và báo cáo Cục theo phân cấp.

- Trên cơ sở tham khảo ý kiến các Lãnh đạo Cục và biên bản họp tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng, Cục trưởng nhận xét, đánh giá những ưu, nhược điểm và quyết định phân loại công chức đối Giám đốc đơn vị.

2. Tại cơ quan Cục

a) Trình tự, thủ tục đánh giá đối với công chức và lao động hợp đồng tại các phòng: Thực hiện tương tự như tại các phòng thuộc cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục (việc họp phòng kiểm điểm công tác năm có sự tham dự của Lãnh đạo Cục phụ trách lĩnh vực).

Trên cơ sở tham khảo ý kiến Phó cục trưởng phụ trách lĩnh vực và biên bản họp phòng, Cục trưởng nhận xét, đánh giá ưu, nhược điểm và quyết định phân loại công chức đối với Trưởng phòng.

b) Trình tự, thủ tục đánh giá đối với Cục trưởng, Phó Cục trưởng

- Lãnh đạo Cục lập phiếu đánh giá kết quả công tác năm theo nhiệm vụ được giao, tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác và tự phân loại (Mẫu 01);

- Họp tập thể Lãnh đạo Cục mở rộng (Tập thể lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng thuộc Cục, Giám đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục và đại diện Cấp ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan Cục) góp ý đối với từng Lãnh đạo Cục. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

- Cục trưởng đánh giá ưu, nhược điểm và quyết định phân loại công chức đối với các Phó Cục trưởng.

- Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng xem xét, quyết định phân loại công chức đối với Cục trưởng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc quyền quản lý và hoàn thành báo cáo về Cục trước ngày 15/12/2014.

Hồ sơ báo cáo về Cục gồm:

a) Biên bản họp tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng;

b) Phiếu đánh giá công chức, viên chức đơn vị.

c) Quyết định phân loại đánh giá công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2014 (theo mẫu tại Phụ lục 01).

(Quyết định này là hồ sơ bắt buộc để xem xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 2014 theo Luật Thi đua khen thưởng 2013).

d) Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2014 (theo mẫu tại Phụ lục 02).

2. Trưởng các phòng thuộc Cục:

Tổ chức triển khai thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc quyền quản lý và hoàn thiện hồ sơ trước ngày 15/12/2014

Hồ sơ gồm: Biên bản họp toàn thể CBNV phòng; Phiếu đánh giá của tất cả CBNV.

3. Văn phòng Cục

- Phối hợp Phòng Kế hoạch, Tổng hợp chức hội nghị kiểm điểm công tác của Cục năm 2014 trước ngày 05/01/2015.

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Cục trưởng quyết định phân loại đối với: các Phó Cục trưởng, Trưởng phòng thuộc Cục; Giám đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục; công chức, viên chức và lao động hợp đồng khối cơ quan Cục.

- Hoàn thiện hồ sơ đánh giá công chức đối với Cục trưởng trước ngày 10/01/2015 để báo cáo Bộ trưởng xem xét, phân loại.

4. Một số lưu ý

- Không thực hiện việc lấy phiếu của của tập thể CBNV phòng/đơn vị về việc phân loại đánh giá đối với người đứng đầu và đối với từng cá nhân khi họp kiểm điểm hàng năm.

- Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục sử dụng phiếu đánh giá theo Mẫu 01.

- Phiếu đánh giá đối với lao động hợp đồng lưu tại đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo về Cục (qua Văn phòng) để được hỗ trợ, giải quyết.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện tốt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCCB (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết và th/hiện);
- Lưu VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

MẪU 01 (Áp dụng đối với công chức)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC

NĂM ….

 

Họ và tên:

Ngạch:                                                                         Hệ số lương:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC VÀ PHÂN LOẠI

1. Tự đánh giá kết quả công tác

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

(Nêu rõ bản thân và gia đình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước tốt hay không tốt, có gì vi phạm. Bản thân công chức có gương mẫu trong việc chấp hành hay không?)

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc

(Nêu rõ bản thân có thực hiện tốt những điều công chức không được làm. Quan hệ trong gia đình và quần chúng xung quanh. Không tham nhũng, tiêu cực; tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, giản dị, trung thực; tác phong lịch sự, văn minh và tinh thần đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể vững mạnh,....)

c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

(Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị... phục vụ công tác tốt hơn; trong năm đã tự học nâng cao trình độ về lĩnh vực gì? đã tham dự những lớp tập huấn nào?)

d) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ

(Đánh giá về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong năm:

- Những công việc thực hiện trong năm. Những việc đã giải quyết đúng hạn; những việc giải quyết còn chậm, gặp khó khăn hoặc chưa giải quyết.

- Đi công tác cơ sở (phát hiện những vấn đề phát sinh hoặc tồn tại, báo cáo đề xuất giải quyết).

- Những cơ chế chính sách hoặc văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án,... đã chủ trì soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo (nếu có).

- Những đề xuất, sáng kiến trong công việc được chấp nhận, thực hiện.

- Giải quyết các kiến nghị của cơ sở, người dân, cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, tính linh hoạt khi đề xuất giải quyết.

- Đảm bảo đúng số ngày làm việc trong năm,...)

d) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ

(Có tinh thần trách nhiệm trong công tác và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Có mối quan hệ, phối hợp tốt trong công tác giữa cán bộ, công chức trong cơ quan và với các đơn vị khác trên tinh thần hợp tác, bình đẳng và chấp hành đúng Quy chế làm việc, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan và quy định của pháp luật.)

e) Thái độ phục vụ nhân dân

(Có thái độ lịch sự, hòa nhã đúng mực, tận tình phục vụ, lắng nghe ý kiến của tổ chức và công dân, giải quyết hồ sơ đúng quy định, không gây phiền hà, khó khăn cho người đề nghị giải quyết.

Ngoài ra, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên còn đánh giá theo các nội dung sau: Năng lực lãnh đạo, quản lý và năng lực tập hợp, đoàn kết công chức. Kết quả hoạt động của phòng, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách.)

g) Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý.

(Nêu khái quát kết quả hoạt động của đơn vị đã đạt được trong năm so với kế hoạch đã đề ra và tự đánh giá mức độ hoàn thành)

h) Năng lực lãnh đạo, quản lý

(Đã định hướng, đề xuất được những việc gì để hoạt động quản lý được tốt hơn; đã chỉ đạo và điều hành ra sao để công việc được giao phụ trách đạt kết quả; tinh thần hợp tác với đơn vị bạn,...)

i) Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức

(Có năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết nội bộ hay không; mức độ tín nhiệm của cán bộ, công chức trong đơn vị ra sao,....)

2. Tự phân loại

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ                                                  □

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ                                                           □

- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực                 □

- Không hoàn thành nhiệm vụ                                                      □

 

 

........., ngày     tháng     năm 20.....

NGƯỜI BÁO CÁO

 

Ghi chú:

- Cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo: Tự đánh giá theo các nội dung từ a - e (nêu rõ ưu điểm, nhược điểm) và tự xếp xếp loại

- Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo (Từ Phó Trưởng phòng trở lên): Tự đánh giá theo các nội dung từ a – i (nêu rõ ưu điểm, nhược điểm) và tự xếp loại.

 

II. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI LOẠI CỦA TRƯỞNG PHÒNG/LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

1. Đánh giá (về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của công chức trong công tác)

 

 

 

2. Phân loại

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ                                                  □

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ                                                           □

- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực                 □

- Không hoàn thành nhiệm vụ                                                      □

 

 

THỦ TRƯỞNG

........, ngày    tháng     năm 20

TRƯỞNG PHÒNG

 

MẪU 02 (Áp dụng đối với viên chức và lao động hợp đồng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

NĂM 201....

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Hệ số lương hiện hưởng:

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC VÀ PHÂN LOẠI

1. Tự đánh giá kết quả công tác

a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết;

(Hoàn thành tốt nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao, bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định. Cụ thể:

- Những công việc thực hiện trong năm. Những việc đã giải quyết đúng hạn; những việc giải quyết còn chậm hoặc chưa giải quyết.

- Những văn bản, kế hoạch, công trình, đề án, đề tài…đã chủ trì soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo (nếu có).

- Những đề xuất, sáng kiến trong công việc được chấp nhận, thực hiện.

- Giải quyết các kiến nghị của người dân, cơ quan, đơn vị, khách hàng... đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, tính linh hoạt khi đề xuất giải quyết.

- Bản thân có vi phạm hợp đồng làm việc đã ký kết (nếu có) hay không).

b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp

(- Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, giản dị, trung thực; tác phong lịch sự, văn minh và tinh thần đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể vững mạnh.

- Không tham nhũng, tiêu cực; tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Không để vợ (chồng), con, người thân lợi dụng chức vụ của mình để thu vén lợi ích cá nhân....)

c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

(- Có tinh thần trách nhiệm trong công tác và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan tốt hay chưa tốt. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên như thế nào?.

- Có thái độ lễ phép, lịch sự, hòa nhã đúng mực, tận tình phục vụ, lắng nghe ý kiến của tổ chức và công dân, giải quyết hồ sơ đúng quy định, không gây phiền hà, khó khăn cho người đề nghị giải quyết.

- Tinh thần hợp tác trong giải quyết công việc giữa viên chức trong cơ quan với nhau tốt hay chưa tốt và bản thân hợp tác với các đơn vị khác như thế nào, có chấp hành đúng nội quy, quy tắc ứng xử của viên chức trong cơ quan và quy định của pháp luật không?)

d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

(- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

- Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị... phục vụ công tác tốt hơn: Trong năm đã tự học nâng cao trình độ về lĩnh vực gì? Đã tham dự những khóa bồi dưỡng, các lớp tập huấn nào?)

đ) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

(Đã định hướng, đề xuất được những việc gì để hoạt động quản lý được tốt hơn; đã chỉ đạo và điều hành ra sao để công việc được giao phụ trách đạt kết quả; tinh thần hợp tác với đơn vị bạn; có năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết nội bộ hay không; mức độ tín nhiệm của cán bộ, công chức trong đơn vị ra sao,....)

e) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách

(Nêu khái quát kết quả hoạt động của đơn vị đã đạt được trong năm so với kế hoạch đã đề ra và tự đánh giá mức độ hoàn thành)

2. Tự phân loại

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ                          □

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ                                   □

- Hoàn thành nhiệm vụ                                       □

- Không hoàn thành nhiệm vụ                              □

 

 

........, ngày     tháng     năm 20.....

NGƯỜI BÁO CÁO

 

Ghi chú:

- Cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo: Tự đánh giá theo các nội dung từ a - d (nêu rõ ưu điểm, nhược điểm) và tự xếp xếp loại

- Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo (Từ Phó trưởng phòng trở lên): Tự đánh giá theo các nội dung từ a – e (nêu rõ ưu điểm, nhược điểm) và tự xếp loại.

 

II. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA TRƯỞNG PHÒNG/ LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

1. Đánh giá (về kết quả tự đánh giá của viên chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của viên chức trong công tác)

 

 

 

2. Phân loại

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ                                      □

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ                                               □

- Hoàn thành nhiệm vụ                                                    □

- Không hoàn thành nhiệm vụ                                          □

 

 

THỦ TRƯỞNG

........, ngày     tháng     năm 20

TRƯỞNG PHÒNG

 

PHỤ LỤC 01

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
TÊN ĐƠN VỊ:.............
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số       /QĐ- .......

(Địa danh), ngày     tháng     năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 20....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

Căn cứ Quyết định số     /QĐ-...... ngày     /     /      của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ....;

Căn cứ ......

Theo đề nghị của.......,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 20..... của ....... như sau:

TT

Họ và tên

Kết quả phân loại

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (1)/ Hoàn thành nhiệm vụ (2)

Không hoàn thành nhiệm vụ

I

CÔNG CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

VIÊN CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

 

 

 

 

1

Lao động hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lao động theo “Nghị định 68” (lái xe, bảo vệ, tạp vụ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Áp dụng đối với phân loại công chức; (2) Áp dụng đối với phân loại viên chức

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông.......... và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- ....;
- Lưu VT,...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 02

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2014
(Kèm theo văn bản số /QLCL-VP ngày /11/2014 của Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS)

TT

Nhóm lao động (Công chức, viên chức và LĐHĐ)

Tổng số (người)

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (1)/ Hoàn thành nhiệm vụ (2)

Không hoàn thành nhiệm vụ

Ghi chú

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

I

CÔNG CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

VIÊN CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lao động hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lao động theo “Nghị định 68” (lái xe, bảo vệ, tạp vụ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Áp dụng đối với phân loại công chức;

(2) Áp dụng đối với phân loại viên chức

 

Điều 41. Nội dung đánh giá viên chức

1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

2. Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và các nội dung sau:

a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

b) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 56. Nội dung đánh giá công chức

1. Công chức được đánh giá theo các nội dung sau đây:

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

đ) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

e) Thái độ phục vụ nhân dân.

2. Ngoài những quy định tại khoản 1 Điều này, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sau đây:

a) Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;

b) Năng lực lãnh đạo, quản lý;

c) Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 58. Phân loại đánh giá công chức

1. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo các mức như sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

c) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

d) Không hoàn thành nhiệm vụ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 42. Phân loại đánh giá viên chức

1. Hàng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được phân loại như sau:

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ,

3. Hoàn thành nhiệm vụ;

4. Không hoàn thành nhiệm vụ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2664/QLCL-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 02/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2664/QLCL-VP

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258952