• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


Văn bản pháp luật về Kế hoạch đầu tư công trung hạn

 

Công văn 2674/TCGDNN-CTMT năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

Tải về Công văn 2674/TCGDNN-CTMT
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2674/TCGDNN-CTMT
V/v Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Các bộ, ngành, địa phương

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 20/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Công văn số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện các Nội dung, Dự án[1] thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo các nội dung quy định tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 20/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019. Trong đó, tập trung vào các nội dung sau

- Tình hình thực hiện các Nội dung, Dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Tình hình phân bổ và giao vốn thực hiện; lồng ghép giữa các chương trình, bố trí vốn địa phương và huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn khác thực hiện các Nội dung, Dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong các năm 2016-2019 và dự kiến năm 2020; tình hình giải ngân vốn của các Nội dung, Dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Việc quản lý, điều hành và chấp hành các quy định trong quản lý các Nội dung, Dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Các kết quả đạt được, trong đó làm rõ kết quả đạt được theo các mục tiêu đã được phê duyệt tại Quyết định đầu tư các Nội dung, Dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; các khó khăn, vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện, làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm và trách nhiệm của các cấp, các ngành.

- Đề xuất giải pháp, chính sách cần triển khai đến hết kế hoạch giai đoạn 2016-2020 nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Nội dung, Dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đề ra.

(Chi tiết theo Phụ lục số 01 kèm theo)

Riêng đối với các trường thuộc đối tượng hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 từ Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ báo cáo bổ sung số dự án và số vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 thuộc trách nhiệm của ngân sách trung ương (Chi tiết theo Phụ lục số 02 kèm theo).

II. Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

1. Mục tiêu đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nhằm thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn nhằm thay đổi quy mô, cơ cấu và chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, cụ thể:

- Bám sát hơn nữa nhu cầu thực tiễn của thị trường, bảo đảm hài hòa về cung cầu lao động có kỹ năng nghề; gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp thông qua cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào các khâu của quá trình đào tạo.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo chất lượng cao tiếp cận với các nước phát triển trong ASEAN-4 và G20; đảm bảo người học có kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, thích ứng với môi trường làm việc bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

- Nâng cao năng lực dự báo, thống kê và có kế hoạch phát triển nhân lực có kỹ năng nghề phù hợp yêu cầu của thị trường lao động, nhất là những kỹ năng tương lai, những ngành, nghề mới.

2. Đề xuất các nội dung, hoạt động thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ các mục tiêu trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nêu trên, các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 dự kiến trình Đại hội Đảng các cấp có liên quan trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; tình hình, kết quả thực hiện các Nội dung, Dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để đề xuất cụ thể các nội dung, hoạt động và nguồn vốn; xây dựng các giải pháp, chính sách để thực hiện (Chi tiết tại theo phụ lục 03&04 kèm theo).

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn và gửi báo cáo, đề xuất về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trước ngày 15/10/2020 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Ban Quản lý các dự án giáo dục nghề nghiệp vốn CTMTQG, CTMT giai đoạn 2016-2020, điện thoại: 0243.9740.362, email: ctmt.dn@gmail.com; ctmt.gdnn@molisa.gov.vn) để phối hợp giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quân (để b/c);
- Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, CTMT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Minh

 

 [1] Các Nội dung, Dự án1 thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Nội dung số 6 “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc CTMTQG Xây dựng nông thôn mới và Dự án “Đi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc CTMT Giáo dục nghề nghiệp Việc làm và An toàn lao động.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2674/TCGDNN-CTMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp   Người ký: Nguyễn Hồng Minh
Ngày ban hành: 16/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2674/TCGDNN-CTMT

259

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439389