• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công Đoàn


 

Công văn 2684-CV/BTCTW năm 2017 về sắp xếp công đoàn giáo dục cấp huyện và công đoàn ngành địa phương do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Tải về Công văn 2684-CV/BTCTW
Bản Tiếng Việt

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 2684-CV/BTCTW
V/v sp xếp công đoàn giáo dục cp huyện và công đoàn ngành địa phương

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam,

Phúc đáp Công văn số 459/TLĐ, ngày 05/4/2017 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về chủ trương sắp xếp lại tổ chức công đoàn giáo dục cấp huyện và công đoàn ngành địa phương, Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến như sau:

1. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã chủ động sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức công đoàn các cấp (trong đó có công đoàn giáo dục cấp huyện công đoàn ngành địa phương) theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là phù hợp với tinh thần Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; đúng thẩm quyn theo quy định của Điều lệ Công đoàn hiện hành.

2. Đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chỉ đạo liên đoàn lao động tỉnh, thành phố xây dựng đề án bố trí, sắp xếp, thực hiện chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc các tổ chức công đoàn dự kiến giải thể, báo cáo với ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (qua ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy) xem xét, quyết định theo thẩm quyền được quy định tại mục 17.3, Quy định số 29-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng:Tổ chức, bộ máy và biên chế của cơ quan Mặt trận Tquốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Tng Liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam): Ở cấp Trung ương, giao Ban Tổ chức Trung ương quản lý; ở cấp tỉnh, cấp huyện, giao ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy quản lý, định kỳ báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương)”.

Trên đây là ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương về chủ trương sắp xếp lại tổ chức công đoàn giáo dục cấp huyện và công đoàn ngành địa phương, xin chuyển các đồng chí để tổng hợp.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Lãnh đạo Ban (để b/c),
- Các vụ
I, II, III, IV (để biết),
- Lưu VP, Vụ TC-ĐL.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Mai Văn Chính

 

17- Điều 14 (Khoản 1): Lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy
...

17.3- Tổ chức, bộ máy và biên chế của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam): Ở cấp Trung ương, giao Ban Tổ chức Trung ương quản lý; ở cấp tỉnh, cấp huyện, giao ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy quản lý, định kỳ báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2684-CV/BTCTW   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương   Người ký: Mai Văn Chính
Ngày ban hành: 10/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2684-CV/BTCTW

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
432434