• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Công văn 2684/VKSTC-V10 năm 2014 trả lời thỉnh thị trong việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tải về Công văn 2684/VKSTC-V10
Bản Tiếng Việt

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2684/VKSTC-V10
V/v trả lời thỉnh thị trong việc xét miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận được Công văn số 65/VKS-P10 ngày 15/8/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc bổ sung quan điểm và ý kiến đề xuất để trả lời thỉnh thị do gặp vướng mắc có nhiều quan điểm không thống nhất giữa các cấp, các Ngành có liên quan đến việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu, nộp ngân sách nhà nước được quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2008 và được sửa đổi bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ là: “nếu quyết định thi hành án lần đầu là căn cứ để xét miễn, giảm đối với khoản 1 Điều 61 Luật thi hành án dân sự thì các trường hợp áp dụng khoản 2 và khoản 3 Điều này, cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định ủy thác, cơ quan Thi hành án dân sự nhận ủy thác phải ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành thì căn cứ vào quyết định nào để xét miễn, giảm”.

Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu là đồng tình và thống nhất với quan điểm của nhiều cơ quan pháp luật ở địa phương lấy Quyết định thi hành án lần đầu làm căn cứ để xác định thời hạn xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu, nộp ngân sách nhà nước được quy định tại khoản 1 Điều 61 cần áp dụng đối với cả khoản 2 và khoản 3 Điều 61 Luật thi hành án dân sự.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Nhất trí với quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu bởi lẽ: Khi xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước, Cơ quan thi hành án dân sự tính thời hạn 05 năm hoặc 10 năm kể từ ngày ra Quyết định thi hành án lần đầu (Quyết định thi hành án của cơ quan ủy thác), vì việc thi hành án vẫn được Cơ quan thi hành án nhận ủy thác tiếp tục thi hành theo quy định của Pháp luật. Nội dung này đã được Vụ kiểm sát thi hành án dân sự - Viện kiểm sát nhân dân tối cao trao đổi thống nhất với Tổng cục thi hành án dân sự và Tổng cục thi hành án dân sự ban hành Công văn hướng dẫn xét miễn giảm số 2551/TCTHADS-NV2 ngày 22/11/2012 (gửi kèm theo).

Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả lời để Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu áp dụng thống nhất khi tiến hành kiểm sát theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Hải Phong - PVT (để b/cáo);
- Lưu: VT (1b), Vụ 10 (3b).
(S-7b)

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự:
...

15. Khoản 1 Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 26. Miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

1. Người phải thi hành nghĩa vụ đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước đã thi hành được ít nhất bằng 1/50 khoản phải thi hành, nhưng giá trị không được thấp hơn mức án phí không có giá ngạch thì được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 Luật Thi hành án dân sự.

Quyết định thi hành án lần đầu là căn cứ để xác định thời hạn xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Thi hành án dân sự."

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 61. Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước
...

2. Người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước mà không có tài sản để thi hành án thì có thể được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại khi hết thời hạn sau đây:

a) 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị dưới 5.000.000 đồng;

b) 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị dưới 10.000.000 đồng.

3. Người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước mà không có tài sản để thi hành án thì có thể được xét giảm một phần nghĩa vụ thi hành án sau khi hết thời hạn sau đây:

a) 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

b) 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ trên 100.000.000 đồng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 61. Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

1. Người phải thi hành án không có tài sản để thi hành các khoản thu nộp ngân sách nhà nước thì có thể được xét miễn nghĩa vụ thi hành án khi hết thời hạn sau đây:

a) 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với các khoản án phí không có giá ngạch;

b) 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị dưới 5.000.000 đồng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 61. Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

1. Người phải thi hành án không có tài sản để thi hành các khoản thu nộp ngân sách nhà nước thì có thể được xét miễn nghĩa vụ thi hành án khi hết thời hạn sau đây:

a) 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với các khoản án phí không có giá ngạch;

b) 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị dưới 5.000.000 đồng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 26. Miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

1. Người phải thi hành nghĩa vụ đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước đã thi hành được ít nhất bằng 1/20 khoản phải thi hành, nhưng giá trị không được thấp hơn mức án phí không có giá ngạch thì được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 Luật Thi hành án dân sự.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2684/VKSTC-V10   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 19/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thi hành án   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2684/VKSTC-V10

854

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279815