• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Công văn 2685/BNN-TCLN năm 2013 báo cáo tình hình sử dụng vốn cho kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 2685/BNN-TCLN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2685/BNN-TCLN
V/v báo cáo tình hình sử dụng vốn cho kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ: Công an, Quốc phòng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Năm 2013 là năm đầu tiên kinh phí thực hiện các chỉ tiêu bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng được bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế. Nhằm đánh giá tình hình quản lý, sử dụng vốn Trung ương cấp cho Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 cho các địa phương, đồng thời, làm căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2014 và các năm tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng các nguồn vốn cho công tác bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng năm 2013, cụ thể:

1. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng các nguồn vốn cho công tác khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng; trợ cấp gạo cho các hộ tham gia bảo vệ và phát triển rừng ở 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

2. Tổng hợp kết quả sử dụng các nguồn vốn theo từng huyện, xã/cơ quan, đơn vị theo các mẫu biểu kèm theo (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Lâm nghiệp: www.tongcuclamnghiep.gov.vn).

Báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương xin gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/8/2013 qua đường công văn và thư điện tử theo địa chỉ: Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020, nhà B9, số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; E-mail: vpbcd57@mard.gov.vn; Điện thoại: 0437.349.657; Fax: 0437.349.658./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các địa phương;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 


BIỂU 1

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOÁN BẢO VỆ RỪNG NĂM 2013 (THEO NGUỒN VỐN NGOÀI NSTW)
(Kèm theo Văn bản số 2685/BNN-TCLN ngày 13/8/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

TT

Đơn vị

Tổng (ha)

Diện tích rừng được bảo vệ rừng phân theo nguồn vốn (ha)

Ghi chú

Ngân sách địa phương

ODA

Chi trả DVMTR

Nguồn khác

Tổng

Rừng đặc dụng

Rừng phòng hộ

Rừng sản xuất

Tổng

Rừng đặc dụng

Rừng phòng hộ

Rừng sản xuất

Tổng

Rừng đặc dụng

Rừng phòng hộ

Rừng sản xuất

Tổng

Rừng đặc dụng

Rừng phòng hộ

Rừng sản xuất

1

2

3=4+ 8+12 +16

4=5+ 6+7

5

6

7

8=9+ 10+11

9

10

11

12=13+ 14+15

13

14

15

16=17+ 18+19

17

18

19

20

 

CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện/Thị xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xã…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Xã….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyện/Thị xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xã…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Xã….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Vườn quốc gia, Khu BTTN, BQL rừng phòng hộ,…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOANH NUÔI TÁI SINH RỪNG NĂM 2013 (THEO NGUỒN VỐN NGOÀI NSTW)
(Kèm theo Văn bản số 2685/BNN-TCLN ngày 13/8/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

TT

Đơn vị

Tổng (ha)

Diện tích được khoanh nuôi tái sinh  phân theo nguồn vốn (ha)

Ghi chú

 

Ngân sách địa phương

ODA

Nguồn khác

 

Tổng

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng sản xuất

Tổng

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng sản xuất

Tổng

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng sản xuất

1

2

3=4+ 8+12

4=5+ 6+7

5

6

7

8=9+ 10+11

9

10

11

12=13+ 14+15

13

14

15

16

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện/Thị xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xã…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Xã….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyện/Thị xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xã…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Xã….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Vườn quốc gia, Khu BTTN, BQL rừng phòng hộ,…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU 3

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN CHO BẢO VỆ RỪNG, KNTS RỪNG NĂM 2013
(Kèm theo Văn bản số 2685/BNN-TCLN ngày 13/8/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

ĐVT: triệu đồng

TT

Đơn vị

Tổng

Kinh phí bảo vệ rừng chia theo nguồn vốn

Kinh phí khoanh nuôi tái sinh phân theo  nguồn vốn

Ghi chú

Tổng

Ngân sách TW

Ngân sách địa phương

ODA

DVMTR

Nguồn khác

Tổng

Ngân sách TW

Ngân sách địa phương

ODA

Nguồn khác

1

2

3=4 +10

4=5+ 6+7+ 8+9

5

6

7

8

9

10=11+ 12+13 +14

11

12

13

14

15

 

CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện/Thị xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xã…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Xã….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyện/Thị xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xã…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Xã….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Vườn quốc gia, Khu BTTN, BQL rừng phòng hộ,…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU 4

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CẤP CHO KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2013 (NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP)
(Kèm theo Văn bản số: 2685/BNN-TCLN ngày 13/8/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

TT

Đơn vị

Khoán bảo vệ rừng

Bảo vệ rừng đặc dụng theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg

Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên

Trợ cấp gạo

Tổng kinh phí được cấp (tr.đ)

Ghi chú

 

Diện tích (ha)

Kinh phí được cấp (tr.đ)

Diện tích (ha)

Số cộng đồng vùng đệm được hỗ trợ (cộng đồng)

Kinh phí được cấp (tr.đ)

Diện tích (ha)

Kinh phí được cấp (tr.đ)

Số nhân khẩu được trợ cấp

Kinh phí được cấp (tr.đ)

 

Tổng

Rừng đặc dụng

Rừng phòng hộ

Rừng sản xuất

Tổng

Mới

Chuyển tiếp

1

2

3=4+ 5+6

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17=7 +10+ 14+16

18

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện/Thị xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xã…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Xã….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyện/Thị xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xã…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Xã….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Vườn quốc gia, Khu BTTN, BQL rừng phòng hộ,…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2685/BNN-TCLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2685/BNN-TCLN

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207022