• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Công văn 2685/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về tiền thưởng đối với viên chức quản lý giai đoạn 2010-2012 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 2685/LĐTBXH-LĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2685/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền thưởng đối với viên chức quản lý giai đoạn 2010-2012

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn

Trả lời công văn số 1017/TCT-NS ngày 09/7/2014 của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn về việc chi tiền thưởng đối với viên chức quản lý Tổng công ty giai đoạn 2010 - 2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trong giai đoạn 2010 - 2012, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 và Thông tư số 138/2010/TT-BTC ngày 17/9/2010 của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại các văn bản trên thì việc xác định quỹ tiền thưởng và phân phối tiền thưởng cho viên chức quản lý theo quy chế thưởng của Tổng công ty được thực hiện theo Nghị định 86/2007/NĐ-CP và khoản 3 Điều 12 và Điều 15 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc trích nguồn quỹ thưởng của người lao động và viên chức quản lý Tổng công ty được thực hiện theo thông tư 117/2010/TT-BTC và Thông tư số 138/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2685/LĐTBXH-LĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 29/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2685/LĐTBXH-LĐTL

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241501